ลำพูนเปิดงาน“หัตถกรรมชุมชน วิถีลำพูน”เพื่อประชาสัมพันธ์และทดลองตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน

ลำพูนเปิดงาน“หัตถกรรมชุมชน วิถีลำพูน”เพื่อประชาสัมพันธ์และทดลองตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน

รองผวจ.ลำพูนเปิดงาน“หัตถกรรมชุมชน วิถีลำพูน”เพื่อประชาสัมพันธ์และทดลองตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นที่รู้จัก

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.62 ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน “หัตถกรรมชุมชน วิถีลำพูน”ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนจัดขึ้น โดยมีนางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานและมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

พัฒนาการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลําพูนกําหนดจุดเน้นตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ในการพัฒนา ให้เป็นเมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) เนื่องจากมีศักยภาพและความโดดเด่น ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ที่สืบทอดมายาวนาน โดยปัจจุบันยังมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจนเป็นสินค้าหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น โดยใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนในการสร้างรายได้ตามความต้องการ โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ ครอบครัวอบอุ่นอยู่ในพื้นที่ชุมชน ไม่ต้องแข่งขันและนําผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและยกระดับเป็นชุมชนท่องเที่ยว ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ ดึงดูดและมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยียน ตลอดจนใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน เพื่อให้รายได้กระจายอยู่ในชุมชน ทุกคนมีความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ บนฐานรากอย่างแท้จริง

ทั้งนี้จังหวัดลำพูนได้คัดเลือกหมู่บ้านหัตถกรรม จํานวน 8 หมู่บ้านจาก 8 อําเภอ ได้แก่ 1.อําเภอ เมือง บ้านมะเขือแจ้ 2.อําเภอ ป่าซาง บ้านสันกําแพง 3.อําเภอ แม่ทา บ้านแม่ขนาด 4.อําเภอ บ้านโฮ่ง บ้านหัวหละ 5.อําเภอทุ่งหัวช้าง บ้านทุ่งหัวช้าง 6.อําเภอ ลี้ บ้านก้อทุ่ง 7.อําเภอ บ้านธิ บ้านแพะ 8.อําเภอ เวียงหนองล่อง บ้านดงใต้พัฒนาที่ผ่านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์ มานําเสนอและประชาสัมพันธ์ให้ เป็นที่รู้จักและทดลองตลาด ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนําไปพัฒนาหมู่บ้านต่อไป

สำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์และทดลองตลาด “หัตถกรรมชุมชน วิถีลำพูน”นี้จัดขึ้น 2 ครั้งๆ แรก ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2562 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดลําพูน โดยภายในงานจะมีการจําลองชุมชนหัตกรรม กิจกรรมการสาธิต “หัตถศิลป์ ถิ่นล้านนา” จาก 8 หมู่บ้านของจังหวัดลําพูน การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตลอดช่วงของการจัดงานด้วย.

You may also like

อบจ.เชียงใหม่จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566

จำนวนผู้