ระนอง จัดงาน Ranong Northern Roadshow หวังดึงนักท่องเที่ยวภาคเหนือลงสู่ภาคใต้

ระนอง จัดงาน Ranong Northern Roadshow หวังดึงนักท่องเที่ยวภาคเหนือลงสู่ภาคใต้

จังหวัดระนอง จัดงาน Ranong Northern Roadshow ที่เซ็นทรัล เฟสติวัลเชียงใหม่ หวังดึงนักท่องเที่ยวภาคเหนือลงสู่ภาคใต้ พร้อมนำสินค้าของที่ระลึกของจังหวัดระนองมาจำหน่าย จัดเจรจาธุรกิจ หาคู่ค้าจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ (เซ็นทรัลเฟสติวัล) จังหวัดเชียงใหม่ นายราชัน มีน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  “ เปิดเมืองระนอง ’’ Ranong Northern Roadshow ” โดยมีนางอนุชิดา อ้วนสกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระนอง ภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการสินค้าของที่ระลึก สินค้าโอทอป จำนวน 30 ราย เข้าร่วม  พร้อมผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เช่น ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเขต 1 สมาคมไทยล้านนาสปา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หอการค้าจังหวัดลำพูน

นางสาวอนุชิดา อ้วนสกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดปี กิจกรรม ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวระนอง Roadshow ประจำปี 2567 รายงานถึงวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสของผู้ประกอบการในจังหวัดระนอง ให้ได้ขยายฐานการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าพื้นถิ่น สินค้าแปรรูป อาหารเด่น การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดระนองให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองในกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะไกล เช่นทางภาคเหนือและกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยกิจกรรมที่จัด นอกเหนือจากการแสดงและจำหน่ายสินค้า ด้านการท่องเที่ยว บริการและสินค้าโอทอปแล้ว ยังได้จัดให้มีการพบปะเจรจาธุรกิจระหว่างนักธุรกิจ ผู้ประกอบการจังหวัดระนองและผู้ประกอบการในภาคเหนือ อันจะส่งผลดีต่อการเชื่อมโยงธุรกิจร่วมกันในอนาคต

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวถึงผลที่จะได้รับจากการจัดกิจกรรม Ranong Northern Roadshow ครั้งนี้ว่า จะได้ส่งเสริมศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว และฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับจังหวัดระนอง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นที่นิยมและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก โดยเฉพาะความโดดเด่นในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีอัตลักษณ์ ทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต เสน่ห์ชุมชน  และอาหาร และหลังจากนี้ไป จังหวัดระนองคาดว่าจะเปิดเมืองระนองต้อนรับนักท่องเที่ยวจากภาคเหนือได้มากยิ่งๆขึ้น อันจะสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่การท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมชมสินค้าดี ท่องเที่ยวเด่นของจังหวัดระนองในงานนี้ตลอด 3  วัน

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้