รองผวจ.เชียงใหม่เยี่ยมชม”ซีพี..เพื่อความยั่งยืน”ชูต้นแบบ”กาแฟฟื้นฟูป่า”บรรเทาปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน

รองผวจ.เชียงใหม่เยี่ยมชม”ซีพี..เพื่อความยั่งยืน”ชูต้นแบบ”กาแฟฟื้นฟูป่า”บรรเทาปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน

เครือซีพี ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมโครงการศูนย์วิจัยกาแฟชุมชนบ้านกองกาย ภายใต้ “ซีพี…เพื่อความยั่งยืน” ชูต้นแบบ “กาแฟฟื้นฟูป่า” บรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นพิษ PM2.5

เมื่อเร็วๆ นี้ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขับเคลื่อนโครงการ “ซีพี…เพื่อความยั่งยืน : C.P. for Sustainability” มุ่งสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  ในโครงการศูนย์วิจัยกาแฟชุมชนบ้านกองกาย ภายใต้ “แม่แจ่ม โมเดล” พร้อมคณะหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม โดยมี นายนนท์ นาคะเสถียร ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้การต้อนรับ

นายนนท์ นาคะเสถียร ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์เข้ามาดำเนินงานด้านความยั่งยืนในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยผนึกความร่วมมือทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และกลุ่มธุรกิจในเครือซีพี ในเป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชุมชน พร้อมทั้งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำ ในการลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างกาแฟ และปลูกพืชแบบผสมผสานที่ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถสร้างป่า สร้างรายได้ควบคู่กันไป ตลอดจนยกระดับการพัฒนาสู่ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้  เครือซีพี นำคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนบ้านกองกาย ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในโครงการศูนย์วิจัยกาแฟชุมชนบ้านกองกาย ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบที่ส่งเสริมการปลูกกาแฟตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ – ปลายน้ำ ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบหมู่บ้านฟื้นฟูป่า 100% สนับสนุนสร้างศูนย์พัฒนาชุมชนบ้านกองกาย ให้เป็นสถานที่เพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะเกษตรกร และการต้อนรับศึกษาดูงาน สนับสนุนศูนย์เพาะกล้าไม้บ้านกองกาย สนับสนุนโรงแปรรูปกาแฟ เพิ่มมูลค่าผลผลิตสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน  การพัฒนาแหล่งน้ำ โดยทำอ่างเก็บน้ำชุมชน เยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมการปลูกไผ่ เป็นไม้เบิกนำในการฟื้นฟูป่า และสร้างความอุดมสมบูรณ์  ส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูง (พืชระยะสั้น) ร่วมกับกลุ่มธุรกิจเจียไต๋ อย่างฟักทองมินิบอล นอกจากนี้ ยังเปิดเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ ในเรื่อง “การป้องกันและบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5” ณ โรงเรียนบ้านสองธาร ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ นายทศพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชื่นชมการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันว่า “เป็นหน่วยงานที่ทำจริง แล้วเห็นผลจริง”

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้