รมว.สุชาติ ส่งเลขาเปิด Skill Expo ลุยล้านนา มิติใหม่ของการพัฒนาแรงงานแห่งอนาคต

รมว.สุชาติ ส่งเลขาเปิด Skill Expo ลุยล้านนา มิติใหม่ของการพัฒนาแรงงานแห่งอนาคต

กระทรวงแรงงานเดินหน้าจัด  Skill Expo ครั้งที่ 3 เชียงใหม่ โชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดโลกทัศน์นักเรียน นักศึกษา เตรียมพร้อมสู่โลกยุคใหม่ รัฐมนตรีฯมอบและกำชับเลขาฯย้ำให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะฝีมือให้แรงงาน เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพสินค้า

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “สร้าง เสริม เติม ต่อ” โดยมี นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายชัชวาลย์  ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 จังหวัดเชียงใหม่

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลและนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่กำลังแรงงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะแรงงานที่มีศักยภาพจะเป็นแรงขับเคลื่อนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งปัจจุบัน อุตสาหกรรมได้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินงานมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณภาพของสินค้า พร้อมลดต้นทุนกระบวนการผลิต เช่น ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ระบบ IOT เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นต้น กำลังแรงงานจึงที่ต้องมีการปรับตัวให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้แรงงาน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตรรมมากขึ้น นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดงานโครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ขึ้น จะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญ และทักษะขั้นสูงในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนากำลังคนในทุกมิติและทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

นายสุเทพ กล่าวต่อไปว่า โครงการจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สร้าง เสริม เติม ต่อ” คือ สร้างสมรรถนะ เสริมภูมิคุ้มกัน เติมเต็มองค์ความรู้ และต่อยอดความสำเร็จสู่เส้นทางอาชีพ มีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสาธิตการแข่งขันฝีมือแรงงาน จำนวน 10 สาขา ได้แก่ สาขาการสร้างโมเดลสำหรับเกมสามมิติ สาขาการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร สาขาการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ สาขาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม สาขาการออกแบบหุ่นยนต์ตามภารกิจ สาขาเมคคาทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีหุ่นยนต์เคลื่อนที่ สาขาการตรวจสอบเครือข่ายใยแก้วนำแสง สาขาการเชื่อมด้วยระบบเสมือนจริง การสาธิตการฝึกอบรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จำนวน 6 สาขา ได้แก่ สาขาเมคคาทรอนิกส์ สาขาแขนกลหุ่นยนต์ สาขาการเขียนโปรแกรม PLC สาขาเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาปัญญาประดิษฐ์ สาขาซ่อมบำรุงหุ่นยนต์อุตสาหกรรมการสาธิตการทดสอบมาตรฐานสาขาแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 จำนวน 5 สาขา ได้แก่ สาขาช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 2 สาขาผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก – แม็ก ด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 1 สาขาช่างติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะ ระดับ 1 สาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 1 สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ 2 การจัดแสดงโลกเสมือนจริงผ่าน AR หรือ VR จำนวน 6 อาชีพ ได้แก่ ศัลยแพทย์ บาร์เทนเดอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุงยานยนต์ เจ้าหน้าที่ถอดประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ ช่างปฏิบัติการในโรงงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี IoT สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ การจัดแสดงนิทรรศการการพัฒนาประเทศตามแนวคิด BCG การจัดแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการในงาน

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเสริมว่า การจัดงานมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 ม.ค.- 2 ก.พ. 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากภายในงานมีการโชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว มีการจัดกิจกรรมเสวนาเพื่อให้ความรู้พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ หัวข้อ “Crypoto Trader อาชีพที่ต้องสร้างกลยุทธ์การเทรด” และ “Vlogger อาชีพใหม่ยอดนิยมของยุคดิจิทัล” เป็นต้น จึงเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ส่วนอีกสองครั้งจัดขึ้นที่สงขลาและปทุมธานี ซึ่งวันเวลา สถานที่จัดงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จเหมือนที่ครั้งแรกที่ชลบุรี และครั้งที่ 2 ขอนแก่น

ด้านนายชัชวาวลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงแรงงานที่ได้เลือกจ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่จัดงาน เพราะเป็นการส่งเสริมให้แรงงานและสถานประกอบกิจการในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับทราบถึงข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอีกด้วย โดยเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือเป็นแหล่งท่องเที่ยวและบริการ มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมหลัก จึงเป็นตลาดแรงงานขนาดใหญ่ การจัดมหกรรม Skill Expo ในครั้งนี้ ช่วยกระตุ้นให้นักเรีนน นักศึกษา ตระหนักและให้ความสำคัญในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้