ม.แม่โจ้ จับมือเอกชน เปิดตัวน้ำดื่มและน้ำแร่กัญชา กัญชง กระท่อม แบรนด์ MJU อย่างเป็นทางการ

ม.แม่โจ้ จับมือเอกชน เปิดตัวน้ำดื่มและน้ำแร่กัญชา กัญชง กระท่อม แบรนด์ MJU อย่างเป็นทางการ

ม.แม่โจ้ จับมือภาคเอกชน เดินหน้าร่วมพัฒนานวัตกรรม เปิดตัวน้ำดื่มและน้ำแร่กัญชา กัญชง กระท่อม แบรนด์ MJU อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งได้มีพิธีลงนามสัญญาทุนวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาน้ำดื่มและน้ำแร่มีส่วนผสมของสารสำคัญจากกัญชา กัญชงและกระท่อม รวมถึงน้ำดื่มอัลคาไลน์ ซึ่งศึกษาวิจัยเพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์น้ำดื่มในอนาคต

วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดตัว น้ำดื่มและน้ำแร่ ภายใต้เครื่องหมาย MJU ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ำดื่มของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท ช้างทอง แลนด์สเคป จำกัด พร้อมทั้งได้มีพิธีลงนามสัญญาทุนวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาน้ำดื่มและน้ำแร่มีส่วนผสมของสารสำคัญจากกัญชา กัญชงและกระท่อม รวมถึงน้ำดื่มอัลคาไลน์ ซึ่งศึกษาวิจัยเพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์น้ำดื่มในอนาคต โดยมี ดร.บุญรักษ์ ธนเจริญโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท ช้างทอง แลนด์สเคป จำกัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนลงนามทั้งสองฝ่าย

โอกาสเดียวกันนี้บริษัทได้มอบทุนสนับสนุนวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาน้ำดื่มและน้ำแร่มีส่วนผสมของสารสำคัญจากกัญชา กัญชงและกระท่อม รวมถึงน้ำดื่มอัลคาไลน์ จำนวน 390,000 บาท และมอบทุนสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ำดื่มของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 1,000,000 บาทต่อปี รวมถึงมอบน้ำแร่ 600 ขวด ให้ศูนย์ CI มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และน้ำดื่ม 1,200 ขวด ให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “จากการที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation) ซึ่งจะมีการดำเนินงานด้านผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม โครงการนี้จึงเป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ด้านกัญชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้ “โครงการวิจัยการพัฒนาน้ำดื่มและน้ำแร่ที่มีส่วนผสมของสารสำคัญจากกัญชา กัญชงและกระท่อม รวมถึงน้ำดื่มอัลคาไลน์” เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์น้ำดื่มในอนาคต อันจะนำไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นในการวิจัยต่อยอดนวัตกรรมด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ โดยสนับสนุนนักวิจัยในทุกศาสตร์ สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างระบบนิเวศในการคิดค้นวิจัยและพัฒนาเกษตรพื้นฐาน ตลอดจนนวัตกรรมทางการเกษตร และสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและอนาคต”

ด้าน ดร.บุญรักษ์ ธนเจริญโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท ช้างทอง แลนด์สเคป จำกัด กล่าวว่า “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้ความเชื่อมั่นและให้เกียรติบริษัทสร้างความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม ในครั้งนี้ และในฐานะศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 54 รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในระยะแรก บริษัทจะดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม และน้ำแร่ ตราแม่โจ้ พร้อมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาและวิจัยพืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง กระท่อมที่บริษัทมีแผนในการนำผลการวิจัยดังกล่าวต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์น้ำดื่มและน้ำแร่เพื่อสุขภาพด้วย”

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาน้ำดื่มและน้ำแร่ที่มีส่วนผสมของสารสำคัญจากกัญชา กัญชงและกระท่อม รวมถึงน้ำดื่มอัลคาไลน์” กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการวิจัยนี้ สามารถตอบโจทย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม โดยพิจารณาจาก ความสอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals,SDGs) อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) การใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (Bioeconomy Circular Economy Green Economy, BCG model) และสอดรับกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy, SEP) ทำการหลอมรวมองค์ความรู้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างนวัตกรรม โดยสร้างความเข้มแข็ง และสามารถต่อยอดงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป”

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้