มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมเข้าร่วมการประชุม“ยกระดับคุณภาพโรงเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : ภาคกลาง”

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมเข้าร่วมการประชุม“ยกระดับคุณภาพโรงเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : ภาคกลาง”

- in headline, การศึกษา-เกษตรกร

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมการประชุม “ยกระดับคุณภาพโรงเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : ภาคกลาง” จัดโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามกรอบแนวคิดของโครงการฯ และการนำระบบสารสนเทศ (Info) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้แก่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในรุ่นที่ ๑ รุ่นที่ ๒ และหน่วยงานต้นสังกัด

ตามที่ มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สนับสนุนการดําเนินงานโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ เพื่อพัฒนาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายให้เป็นโรงเรียนที่สามารถพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยมีกรอบแนวคิดการพัฒนา ๒ ด้าน คือ ด้านบริหารจัดการโรงเรียน และด้านการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จึงจัดเวทีประชุมเรื่อง “ยกระดับคุณภาพโรงเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : ภาคกลาง” ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 170 โรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามกรอบแนวคิดของโครงการฯ โดยเน้นไปที่การนำระบบสารสนเทศ (Info) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
โดยรูปแบบของการประชุมประกอบไปด้วย การสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน การสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาครูและโรงเรียน และแนวทางการสนับสนุนภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาครูและโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงให้ ผู้อำนวยการ แอดมิน และครูทะเบียนวัดผลของแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุม ได้ทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Info) โดยการแบ่งกลุ่มตามประสบการณ์การใช้งานระบบสารสนเทศ

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม โดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและสนับสนุนโรงเรียนให้มีการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการกำกับและติดตามประเมินผลผู้เรียน ยกตัวอย่างเช่น Starfish Class Application (www.starfishclass.com) ที่เป็นเครื่องมือวัดและประเมินทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนตามสภาพจริง ช่วยลดภาระงานของคุณครู และช่วยให้คุณครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ความหลากหลายของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

You may also like

“บิ๊กตู่”ปลื้มคนมาต้อนรับและบอกให้อยู่ต่อ เผยพระให้พรขอให้มือหายไวไว ย้ำแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นpm2.5 ประชาชนต้องร่วมมืออย่าเผา

จำนวนผู้