มธ.ศูนย์ลำปางจัดบรรยาย“รัฐโบราณในประเทศไทยจากหลักฐานประวัติศาสตร์และโบราณคดี”

มธ.ศูนย์ลำปางจัดบรรยาย“รัฐโบราณในประเทศไทยจากหลักฐานประวัติศาสตร์และโบราณคดี”

มธ.ศูนย์ลำปาง จัดบรรยายวิชาการ“รัฐโบราณในประเทศไทยจากหลักฐานประวัติศาสตร์และโบราณคดี” ให้บุคลากรด้านสังคมศึกษา และ บุคลากรเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาของรัฐโบราณในประเทศไทยที่ถูกต้อง และเพื่อพัฒนาเป็นแนวทางในเรียนการสอน

ลำปาง / เมื่อ 17 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง ได้จัดโครงการบรรยายวิชาการ หัวข้อ “รัฐโบราณในประเทศไทยจากหลักฐานประวัติศาสตร์และโบราณคดี”  ณ ห้อง  3210  ชั้น 2  อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มธ. ศูนย์ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บุคลากรด้านสังคมศึกษา อาทิ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง  ตลอดจนบุคลากรเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เช่น บุคลากรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง บุคลากรจากกองการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น และนักศึกษา  มธ.  ศูนย์ลำปาง ได้รับความรู้ใหม่และพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดีเพื่อพัฒนาทักษะในด้านกระบวนการเรียนรู้ ให้ทราบถึงความเป็นมาของรัฐโบราณในประเทศไทยจากหลักฐานประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ถูกต้อง และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรด้านสังคมศึกษาได้รับความรู้ใหม่ และมีโอกาสได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดีเพื่อพัฒนาเป็นแนวทางในเรียนการสอน

โดยเริ่มจากการบรรยาย หัวข้อ “กำเนิดรัฐโบราณในประเทศไทย ก่อน พุทธศตวรรษที่ 18 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล ดำริห์กุล ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาสหสาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อเนื่องด้วยการเสวนา หัวข้อหริภุญไชย – ล้านนา รัฐโบราณในภาคเหนือประเทศไทย จากหลักฐานโบราณคดี โดย ผศ. ดร.โขมสี มีภักดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. ศูนย์ลำปาง ร่วมกับอาจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยพบว่า ประวัติศาสตร์ของไทยเรามีพัฒนาการ และอาณาจักรโบราณที่สำคัญหลายยุคหลายสมัย ซึ่งการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยมักเริ่มนับตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นต้นมา หากแต่ในอาณาเขตประเทศไทยปัจจุบัน พบหลักฐานของมนุษย์ซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดถึงห้าแสนปี ตลอดจนหลักฐานของอารยธรรมและรัฐโบราณเป็นจำนวนมาก ภูมิภาคสุวรรณภูมิเคยถูกชาวมอญ เขมร และมลายูปกครองมาก่อน ต่อมาคนไทยได้สถาปนาอาณาจักรของตนเอง เช่น อาณาจักรสุโขทัย ไล่เลี่ยกันกับอาณาจักรล้านนา อาณาจักรเชียงแสน และอาณาจักรอยุธยา อาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองในช่วงเวลาค่อนข้างสั้นประมาณ 200 ปี ก็ถูกผนวกรวมกับอาณาจักรอยุธยา   

และยังสามารถกล่าวได้ว่า อาณาจักรโบราณหรือรัฐโบราณ มีมากมายกว่าที่เราได้เรียนรู้กันมาในประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่เริ่มต้นในสมัยสุโขทัย เรามีรัฐโบราณที่สำคัญและเจริญรุ่งเรือง เป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมทั้งในภาคเหนือและภาคอีสาน นั่นคือ อาณาจักรทวารวดี นอกจากนั้น ยังมีอาณาจักรทางภาคเหนือของไทยที่สำคัญและเจริญรุ่งเรืองไม่แพ้กัน และมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรทวารวดี นั้นคือ อาณาจักรหริภุญไชย.

 

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้