มติบอร์ดแต่งตั้ง นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปบสย.

มติบอร์ดแต่งตั้ง นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปบสย.

- in headline, เศรษฐกิจ

มติบอร์ดแต่งตั้ง นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสอนเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 และมติคณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ครั้งที่ 16/2564 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้ง นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม มีผลตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร ปัจจุบันอายุ 46 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 2 สาขา ได้แก่ สาขาการดำเนินธุรกิจขั้นสูง จาก UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MS-CIS)) จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BBA-Business Computer) จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ด้านประสบการณ์การทำงาน รับผิดชอบงานในตำแหน่งสำคัญจากสถาบันการเงินหลายแห่ง ได้แก่ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM THAILAND) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจภาครัฐ สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มลูกค้าภาครัฐ และสถาบันการศึกษา สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นักวิจัยอาวุโส และ ผู้จัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) โดยล่าสุด ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานกลยุทธ์ จาก EXIM THAILAND ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

You may also like

ลำปางร่วมกับเอกชน ผนึกกำลังผู้นำภาครัฐและเอกชน สู่โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่(YEC)รุ่น 2 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

จำนวนผู้