มช.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน

มช.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน

มช.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Universal Design Center) โดยร่วมกับอีก 4 สถาบันเพื่อรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ ให้คำปรึกษาผู้สูงอายุและยกระดับคุณภาพชีวิตทุกคนในชุมชน

ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผศ. ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะทำงาน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยเดช อัครโพธิวงศ์ อาจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ และ อาจารย์ ดร.สุมาวลี จินดาพล เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Universal Design Center) ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมีผู้แทนจากคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักประสานงานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย (สปสว.) และภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนโครงการเข้าร่วมงานเป็นสักขีพยานในพิธี

สำหรับการจัดตั้งศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมท้องถิ่นและนวัตกรรมใหม่ ๆ อีกทั้งเป็นศูนย์ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ ให้ความรู้ในเรื่องการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ รวมถึงเป็นธนาคารอุปกรณ์ ที่รวบรวมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และคนทุกคน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชน.

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้