มช.จับมือ Instant9 เปิดตัว CM ALL แอพพลิเคชั่น นำร่องกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวอัจฉริยะเชียงใหม่ หนุนกลุ่มธุรกิจ Startup

มช.จับมือ Instant9 เปิดตัว CM ALL แอพพลิเคชั่น นำร่องกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวอัจฉริยะเชียงใหม่ หนุนกลุ่มธุรกิจ Startup

มช.จับมือ Instant9 เปิดตัว CM ALL แอพพลิเคชั่น นำร่องกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวอัจฉริยะเชียงใหม่ หนุนกลุ่มธุรกิจ Startup ที่มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนฯพัฒนาและเชื่อมโยงให้เกิดประสิทธิภาพ

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม ่ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ หนว่ยงานทั้งภาครัฐและ เอกชน นำโดย ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ นายศิริ รัชตเมธี CEO Giffmee by Instant 9 ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว Application “CM All”  ในงานหอการค้าแฟร์ Zone J – Startup  ภายใต้งาน Unseen Lanna ครั้งที่ 3 เบิกฟ้า ใต้ร่มพระบารมี

ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มช.กล่าวว่า แอพพลิเคชัน CM All App เป็นระบบแอพพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้น ภายใต้โครงการนำร่องเศรษฐกิจดิจิทัลเชียงใหม่ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Chiangmai)  โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ Startup ที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มาพัฒนาและเชื่อมโยงให้เกิดประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลในด้านต่างๆ อาทิ  การเดินทาง ที่พัก และร้านค้า เพื่อพัฒนาให้จังหวัดเชียงใหม่ ก้าวไปสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะต่อไป

สำหรับการทำงานของระบบ CM All Application จะเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้านต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลและใช้ประโยชน์ เพื่อการท่องเที่ยวได้ อาทิ ค้นหา Promotion พิเศษ หรือ Location ของร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก และ สถานที่ท่องเที่ยว โดยจะแบ่งประเภทของผู้ใชง้านออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

  1. ผู้ใช้งานประเภทผู้ใช้บรกิาร (Customer) ฟังก์ชั่นของระบบ ประกอบไปด้วย การค้นหาข้อมูลทั่วไปของร้านค้า และสถานที่ท่องเที่ยว การแสดงผลข้อมูลแบบพื้นที่ (Location Based) การกดรับสิทธิพิเศษจากร้านค้าที่เข้าร่วม (Promotion Redeem)  อ่านนิตยสารออนไลน์ฟรี
  2. ผู้ใช้งานประเภทผู้ให้บรกิาร (Service Provider) ฟังก์ชั่นของระบบ ประกอบไปด้วย สามารถเพิ่มเติมหรอืแก้ไขข้อมูลของตนเองบนระบบได้เอง (บทความ รูปภาพ แผนที่)  นำเสนอโปรโมชั่นผ่านระบบเพื่อให้เชิญชวนให้ลูกค้าเขา้มาใช้บริการ  สามารถเก็บและวิเคราะห์ข์้อมูลของลูกค้า ที่มาใช้บริการในร้านค้า วางแผนและจัดการแผนการตลาดออนไลน์ด้วยตนเองสามารถสื่อสารกลับไปยังลูกค้า ที่เคยมาใช้บริการ (SME, Email, Notification)

สำหรับแอพพลิเคชันและนวัตกรรมต่างๆ ถือเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเริ่มต้นปูทาง เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City ได้ในอนาคต  ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นเมืองนำร่อง ในเรื่องของการท่องเที่ยวและเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเองก็เล็งเห็นความสำคัญที่จะผลิตเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องไปถึงจังหวัดภาคเหนือในกลุ่มยุทธศาสตร์ และเพิ่มศักยภาพ ให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ให้มีเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพและสามารถเตรียม ความพรอ้มเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ได้อย่างยั่งยืน.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้