ภาคเหนืออากาศวิกฤต อธิบดีปภ.สั่งการ@1784DDPM “ปภ.รับแจ้งเหตุ” กรณีการเกิดหมอกควันไฟป่าสามารถแจ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาคเหนืออากาศวิกฤต อธิบดีปภ.สั่งการ@1784DDPM “ปภ.รับแจ้งเหตุ” กรณีการเกิดหมอกควันไฟป่าสามารถแจ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ผ่านระบบ Zoom meeting
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง มีข้อสั่งการให้ศูนย์ฯ จังหวัด อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้


1.เมื่อเกิดสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันหรือระดับปริมาณฝุ่นระอองขนาดเล็ก (PM2.5) ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ร่วมกัน
2.ยกระดับมาตรการต่าง ๆ เมื่อเกิดสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฯ เน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด กรณีพบเห็นการเผาในที่โล่งให้แจ้งเบาะแสต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีต่อไป
3.ปภ. มีแอพพลิเคชัน Official Line @1784DDPM “ปภ.รับแจ้งเหตุ” กรณีการเกิดหมอกควันไฟป่าสามารถแจ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ในการนี้นายชัชวาล ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการฯ ครั้งที่ 6/2566 ให้กับอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
1.ประชาสัมพันธ์เรื่องการห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ให้ประชาชนเข้าใจและรับทราบอย่างทั่วถึง
2,ใช้ระบบ Fire d ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยการให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ได้ตกลงไว้
3.เพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวรในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ ที่มักเกิดจุดความร้อน
4.เน้นย้ำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รางวัลนำจับ ในสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะเสียงตามสายในชุมชน
5.หากเกินศักยภาพของอำเภอให้แจ้งจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังพล อากาศยานเข้าพื้นที่
6.เน้นย้ำให้อำเภอเชียงดาว ป้องกันดอยหลวงเชียงดาวให้ได้ โดยประสานทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกัน

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.เชียงใหม่ สั่งการในวอร์รูม

หน่วยป่าไม้​ทุกหน่วย, อุทยานแห่งชาติ​ทุกแห่ง

หน่วยรับรายงานผล :, ท่านนอภ.ทุกอำเภอ, ท่านผอ.สำนัก16, ท่านผอ.ป่าไม้1

การเกิดไฟไหม้​ป่าในหลายกรณี เป็น​การเผาโดยราษฏร ทั้งที่แอบเผา หรือเผาพื้นที่ทำเกษตร ทั้งบุกใหม่ ทั้งเผาที่ตนเองแล้วลามเข้าป่

ขอให้ทุกหน่วยงาน​ ทำข้อมูลประวัติ​คนเผาเหล่านี้ไว้
หรือถ้าจับไม่ได้​ทันที ก็​สืบให้รู้ ว่าใครเผา

เอาไปใช้เป็นข้อมู​ลในการเดินเข้าหากลุ่มเป้าหมาย​ในครั้งต่อไป ทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง, เพื่อแจ้งให้ทราบความผิดที่อาจจะต้องได้รับโทษ, หรือเพื่อป้องกัน​เหตุในอนาคต

ให้​ทุกหน่วยงาน​ทำข้อมูล​ แล้วรายงานท่าน ผอ.สำนัก16, ผอ.ป่าไม้1, นอภ.ท้องที่
ให้ทุกหน่วยงาน​ถือข้อมูล​เดียวกัน​ครับ

นิรัตน์​ ผวจ.เชียงใหม่
15ก.พ.66

นอกจากนี้ยังสั่งการให้หัวหน้าสนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงเฮลิคอปเตอร์ให้พร้อมไปปฏิบัติการดับไฟที่อ.เชียงดาวด้วย

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้