พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- in headline, จับกระแสสังคม

พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับมอบปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 จำนวนทั้งสิ้น 2,845 คน จาก 21 คณะ  2 สถาบัน 2 วิทยาลัย และ 1 บัณฑิตวิทยาลัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 ในพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 24  มกราคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับมอบปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 จำนวนทั้งสิ้น 2,845 คน จาก 21 คณะ  2 สถาบัน 2 วิทยาลัย และ 1 บัณฑิตวิทยาลัย แบ่งออกเป็น  คณะเทคนิคการแพทย์  110 คน วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 5 คน  คณะนิติศาสตร์ 102 คน  คณะบริหารธุรกิจ 206 คน  คณะพยาบาลศาสตร์ 320 คน  คณะแพทยศาสตร์ 109 คน  คณะเภสัชศาสตร์ 72 คน  บัณฑิตวิทยาลัย 7 คน  สถาบันนโยบายสาธารณะ 1 คน   คณะมนุษยศาสตร์ 241 คน  คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 133 คน  คณะวิจิตรศิลป์ 92 คน  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 29 คน

คณะวิทยาศาสตร์ 269 คน  วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 85 คน  คณะเศรษฐศาสตร์ 67 คน  คณะสังคมศาสตร์ 71 คน  สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์  3 คน  คณะศึกษาศาสตร์ 189 คน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 302 คน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34 คน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 10 คน    คณะอุตสาหกรรมเกษตร 104 คน คณะการสื่อสารมวลชน 94 คน  คณะเกษตรศาสตร์ 146 คน และ คณะทันตแพทยศาสตร์ 44 คน

ในโอกาสนี้มีผู้เข้ารับปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ จำนวน 9 ท่าน ได้แก่

 1. ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม
 2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 3. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
 4. นายพรอุดม โชติมโนธรรม ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 5. นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์
 6. ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
 7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 8. ศาสตราจารย์ มาซาอากิ โทคุดะ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
 9. นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

และมีผู้ได้รับเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ ทองสง ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์จตุพล ศรีสมบูรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวิทย์ เลาห์เรณู ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาอายุรศาสตร์
 • ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิเทศ ลงกานี ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้