ผู้บริหารและคณาจารย์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒศึกษาดูงานบ.เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคมชื่นชมผลงานพร้อมนำไปประยุกต์การเรียน การสอน

ผู้บริหารและคณาจารย์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒศึกษาดูงานบ.เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคมชื่นชมผลงานพร้อมนำไปประยุกต์การเรียน การสอน

ผู้บริหารและคณาจารย์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒศึกษาดูงานบ.เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม ชื่นชมผลงานด้านการฟื้นฟูป่า ลดปัญหาหมอกควัน พร้อมนำไปประยุกต์การเรียน การสอนที่เน้นการดำเนินงานเพื่อสังคม

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (CHIANG MAI SOCIAL ENTERPRISE : CSE) ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำโดย รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมคณะอาจารย์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของบริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (CHIANG MAI SOCIAL ENTERPRISE : CSE) เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการพัตนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี นายองอาจ กิตติกุลชัย ได้กล่าวต้อนรับคณะและแนะนำความเป็นมาของบริษัท

สำหรับบริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ CSE เกิดจากการร่วมมือของภาคเอกชน มูลนิธิ และบริษัทเอกชน จำนวน 15 ราย ร่วมกันก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคม ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่

ด้านนายไพรัช โตวิวัฒน์ กรรมการอำนวยการ บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม ได้กล่าวถึงกิจกรรมและผลงานต่างๆ ของบริษัท เช่น การดำเนินการปลูกป่าและฟื้นฟูสภาพป่าที่ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน จากการดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 3 ปี ทำให้ป่าได้รับการฟื้นฟูแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 พันไร่ และช่วยลดปัญหาหมอกควันไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง นอกจากกิจกรรมการปลูกป่าแล้วทางบริษัทยังดำเนินการกิจกรรมเพื่อชุมชนในด้านอื่นๆ รวมถึงส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ แสดงให้เห็นว่าบริษัทแห่งนี้ได้ดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา โดยไม่ได้มองผลกำไรในรูปของตัวเงิน แต่ผลกำไรที่คาดหวังคือการคืนประโยชน์สูงสุดให้แก่สังคม

หลังจากฟังการบรรยายจากคณะผู้บริหารแล้ว ทั้ง 2 ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความรู้ และตอบข้อซักถาม โดย รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์ หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ ได้กล่าวว่า ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง มีผลการดำเนินงานจริง และสามารถดำเนินงานได้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งจะนำสิ่งที่ได้ในครั้งนี้ไปประยุกต์กับการเรียนการสอนที่เน้นการดำเนินงานเพื่อสังคม ของคณะบริหารธุรกิจที่ได้รับผิดชอบ ขณะที่รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ หัวหน้าคณะศึกษาดูงานกล่าวว่า ได้รับแนวคิดใหม่และแรงบันดาลใจในการทำงานจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้มีโอกาสกลับมาศึกษาดูงานอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นได้ ถ่ายรูปร่วมกัน และเชิญคณะอาจารย์นั่งรถ “มอม เขียว ชมเมือง” ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ 16 สถานีรอบคูเมืองอีกด้วย.

You may also like

ไฟป่ารุนแรง ค่าฝุ่นpm2.5 เชียงใหม่พุ่ง สำนักฯ16 สั่งงดชิงเผาระหว่างวันที่ 27-29 ก.พ.เป็นรอบที่ 2 เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่น

จำนวนผู้