ผวจ.เชียงใหม่และรองแม่ทัพภาคที่ 3 “คิกออฟ”ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า

ผวจ.เชียงใหม่และรองแม่ทัพภาคที่ 3 “คิกออฟ”ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า

ผวจ.เชียงใหม่และรองแม่ทัพภาคที่ 3 “คิกออฟ”ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า มอบนโยบายให้กำนัน ผญบ.ผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการร่วมกัน โดยให้นายอำเภอเป็นหลักในการทำแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.62 เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ,พลตรีสืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33 ได้ร่วมพบปะและมอบแนวทางนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าให้กับหัวหน้าส่วนราชการ,นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 800 คน ในงาน Chiang Mai Showcase 2019 ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้น ( Kick off ) การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ด้วย

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และรองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้ขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงาน และขอให้นายอำเภอเป็นหลัก ในการทำแผนปฏิบัติการของอำเภอ เพื่อประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานข้างเคียงให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกให้เกิดกับประชาชนในพื้นที่ และขอให้ยึดถือ กรอบแนวทางการป้องก้นและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ภาคเหนือ ปี 2563 ในเรื่องการบริหารจัดการ , การบริหารงบประมาณ , การบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ , การขยายเครือข่ายภาคประชาชน และการสร้างการรับรู้ เข้าใจเชิงวิชาการที่ถูกต้อง

นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังขอให้ชุมชน หมู่บ้านได้นำแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมทั้งช่วยกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปี 2563 ร่วมกับทุกภาคส่วนโดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานด้วย.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้