ผลวิจัยชี้ นศ.ขาดทักษะภาษาอังกฤษ-35% ไม่สนใจเรื่องอาเซียน

ผลวิจัยชี้ นศ.ขาดทักษะภาษาอังกฤษ-35% ไม่สนใจเรื่องอาเซียน

- in AEC, headline

เชียงใหม่ (20 พ.ค.58) / ผลวิจัยอาจารย์ มช. ชี้นักศึกษา 35% ไม่สนใจเรื่องอาเซียน เมินติดตามข่าวสาร ขณะที่ภาพรวมยังขาดทักษะด้านภาษา-รู้เรื่องเพื่อนบ้านน้อย ส่งผลต่อความมั่นใจในการก้าวสู่เออีซีรศ.รัชนีกร ทองสุขดี จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงรายงานการวิจัย“ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของนักศึกษา” ในงานประชุม “อาเซียนของสามัญชน” ที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า ที่ผ่านมามีการการสุ่มสำรวจ จากกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2 และปี 3 เกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และเจตคติต่อประชาคมอาเซียนอาเซียน

“เครื่องมือในการทำวิจัย จะใช้ 2 รูปแบบ คือ การทำแบบสอบถาม จำนวน 1,250 ชุด โดยส่งแบบสอบผ่านไปยังเครือข่ายสโมสรนักศึกษา และสามารถเก็บคืนได้ 1,070 ชุด คิดเป็น 85.6% ของแบบสอบถามทั้งหมด  อีกวิธีหนึ่ง คือการสนทนากลุ่ม 42 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มละ 2 คน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ พบว่า 65% ติดตามเรื่องอาเซียน ผ่านทางโทรทัศน์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย  ส่วน 35% ไม่ได้ติดตามเรื่องอาเซียน ขณะที่ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง”สำหรับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ จากการสอบถามพบว่านักศึกษาจะมีทักษะในการอ่านและเขียนมากกว่าสนทนา  จึงอาจต้องนำผลการวิจัยนี้ไปปรับปรุงการใช้ภาษาอังกฤษ  ส่วนค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ทุกคณะอยู่ในระดับพอใช้ แต่ในการตอบคำถามในเรื่องความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในเชิงพื้นฐานยังไม่สามารถตอบได้ในระดับที่น่าพอใจนักด้านทักษะที่จำเป็นเมื่อเข้าสู้ประชาคมอาเซียน สรุปได้ว่านักศึกษามองเรื่องทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นอันดับแรก รองลงมาคือทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งถือเป็นทักษะที่เหมาะสมกับสังคมแบบพหุวัฒนธรรม เพื่อการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ในด้านเจตคติ มีความเห็นด้วยน้อยในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานของกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งยังเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศได้น้อย  เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่เชื่อว่า ตนเองไม่มีทักษะด้านภาษาที่ดีพอ รวมถึงมาตรฐานด้านแรงงานที่แต่ละประเทศยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ขาดความมั่นใจเมื่อจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.

 

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้