ปลูกป่าฟื้นฟูสภาพและระบบนิเวศน์หลังยึดคืนพื้นที่ถูกบุกรุกกว่า 200 ไร่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา

ปลูกป่าฟื้นฟูสภาพและระบบนิเวศน์หลังยึดคืนพื้นที่ถูกบุกรุกกว่า 200 ไร่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา

กอ.รมน.เชียงใหม่ร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนาและชาวบ้านหนองผา อ.พร้าว ร่วมกันปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ หลังราษฎรบุกรุกทำการเกษตรจำนวน 150 ไร่จากพื้นที่ยึดคืน 200 ไร่

วันที่ 25 พ.ค.61 บริเวณพื้นที่ป่าในหมู่บ้านหนองผา หมู่ 14 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ พล.ต.กรีพล อุทิตสาร ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ 15 เป็นประธานในพิธีปลูกป่าโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจคืนผืนป่าให้แผ่นดิน ซึ่ง กอ.รมน.จว.ชม.ร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ภาครัฐและภาคเอน รวมทั้งประชาชนใน อ.พร้าว ได้ร่วมใจคืนผืนป่าให้แผ่นดินขึ้นในพื้นที่การยึดคืน และส่งคืนจากชาวบ้านที่บุกรุกป่าจำนวนที่คืนพื้นที่ ประมาณ 220 ไร่ โดยได้ทำการปลูกป่าคืนตามโครงการ จำนวน 150 ไร่ ซึ่งการปลูกป่าวันนี้ดำเนินการในพื้นที่นำร่องจำนวน 15 ไร่

นายยศวัฒน์  เธียรสวัสดิ์   นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ  ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานา กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติศรีลานนา มีเนื้อที่ครอบคลุม 3 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 878,558 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันบนพื้นที่สูงในเขตป่าอุทยานแห่งชาติศรีลานนาได้มีราษฎรตั้งหลักแหล่ง ทำกินในพื้นที่ป่า ทำให้มีการบุกรุก ขยายพื้นที่ทางการเกษตรมากขึ้น จึงเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญ ซึ่งอุทยานแห่งชาติศรีลานนาได้ดำเนินการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการขอคืนพื้นที่ที่มีการบุกรุก แผ้วถาง มาเป็นลำดับ เพื่อนำมาขยายพื้นที่การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาต่อไป

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ได้พิจารณาพื้นที่ในการฟื้นฟูสภาพป่า โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และราษฎรในพื้นที่ ในปัจจุบันราษฎรในพื้นที่มีความตระหนักและเข้าใจด้านการอนุรักษ์ป่าไม้เพิ่มมากขึ้น โดยมีการส่งมอบคืนพื้นที่ที่เคยทำการบุกรุก แผ้วถางป่าเพื่อตั้งหลักแหล่ง สร้างบ้านเรือน และขยายพื้นที่ทำกิน ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านได้มีการปฏิญาณร่วมกันของคนในหมู่บ้านจะไม่มีการบุกรุกแผ้วถางเพิ่มเติม และช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นชาวบ้านบ้านหนองผา ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมาย โดยจะใช้พื้นที่ที่ได้จากการเจรจาขอคืนจากราษฎรบ้านหนองผา หมู่ที่ 14 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานา กล่าวอีกว่า อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จึงร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), ราษฎรในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำ โครงการปลูกป่า “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ คืนผืนป่าให้แผ่นดิน” เพื่อดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ำ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน ซึ่งการฟื้นฟูสภาพป่าและระบบนิเวศป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จะทำการปลูกป่าด้วยพันธุ์ไม้ท้องถิ่นจำนวน 4,000 ต้น บนพื้นที่ 20 ไร่ และจะขยายผลการปลูกพื้นที่โดยหน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาแดงอีกประมาณ 130 ไร่ ในส่วนที่เหลือ บริเวณป่าต้นน้ำ บ้านหนองผา หมู่ที่ 14 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีราษฎร จำนวน 74 หลังคาเรือน 87 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 380 คน.

.

 

You may also like

มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ฯจัดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา” พิธีเถราภิเษก รูปหล่อองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย

จำนวนผู้