ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านการทุจริต” ปี62

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านการทุจริต” ปี62

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

ป.ป.ช.ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการต่อต้านคอรัปชั่นประจำปี 2562 “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านการทุจริต” เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการต่อต้านคอรัปชั่น ประจำปี 2562 “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance and Clean Thailand) ขึ้น

เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนด้วยหนังสือเดินทางแห่งความดี D Passort โดยยึดหลักแนวคิดที่ว่า “ความดียิ่งพูด ยิ่งทำ ยิ่งมีพลัง” ภายในโครงการมีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กับหน่วยงานสถานศึกษา ภาครัฐ เอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ และมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้