“บุญเลิศ”เผยติดตั้งเครื่องวัดPM2.5ครอบคลุมทุกอำเภอสอดรับกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

“บุญเลิศ”เผยติดตั้งเครื่องวัดPM2.5ครอบคลุมทุกอำเภอสอดรับกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

อบจ.เชียงใหม่จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก เผยจัดงบซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดค่า PM2.5 ครอบคลุม 25 อำเภอ “บุญเลิศ”เผยเพื่อกระตุ้นเตือนและสร้างการมีส่วนร่วมสอดรับการรณรงค์ของยูเอ็นปีนี้ “หยุดหมอกควันและอากาศพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.62 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ซึ่งองค์การสหประชาชาติ(UN) ได้กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศในทุกภาคพื้นที่ของโลกได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมของโลกที่นับวันจะถูกทำลายโดยชาวโลกทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งผลจากการทำลายเหล่านี้เป็นผลพวงที่กระทบต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตจากวิกฤตในด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้น

นายกอบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นเมืองสำคัญของภาคเหนือ การขยายตัวของเมืองและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกปีทำให้สิ่งแวดล้อมต้องรองรับมลพิษจากกิจกรรมของเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยกตัวอย่างมลพิษจากหมอกควันและไฟป่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่าวิกฤตอย่างมาก ปัญหามลพิษดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและที่สำคัญที่สุดคือกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในปีงบประมาณนี้ทางอบจ.เชียงใหม่ได้จัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่ง เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 โดยติดตั้งให้ครบทั่วทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเครื่องตรวจวัดดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ได้แจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง โดยจะติดตั้งเครื่องที่เทศบาล หรืออบต. รวมทั้งโรงเรียนต่างๆ ที่มี WiFi ด้วย

นายบุญเลิศ กล่าวอีกว่า นอกจากเรื่องของมลพิษหมอกควันแล้ว ปัจจุบันปัญหาขยะก็ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งปัญหาหลักเกิดจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่า มีการใช้วัตถุดิบในการผลิต รวมถึงการบริโภคอย่างฟุ่มเฟือยเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น พลาสติก โฟม รวมถึงวัสดุสังเคราะห์ต่างๆ หลายอย่างที่ส่งผลให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางอากาศ น้ำ เสียงและสุขภาพอนามัย ความเป็นอยู่ของผู้คน ด้วยเหตุนี้ในวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ อบจ.เชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับทุกภาคส่วนให้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษิ์ส่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาให้จังหวัดเชียงใหม่มีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป

สำหรับกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 อบจ.เชียงใหม่ได้จัดให้มีการประกวดและออกแบบเครื่องแต่งกายที่นำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ มีการจัดแสดงนิทรรศการขององค์การและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งแจกกล้าพันธุ์ไม้ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย โดยปีนี้ทางสหประชาชาติได้กำหนดการรณรงค์ภายใต้หัวข้อ Beat Air Pollution : WE CAN’T STOP BREATHING. BUT WE CAN DO SOMETHING ABOUT THE QUALITY OF OUR AIR หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอบจ.เชียงใหม่เองก็ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวมากเช่นเดียวกัน.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้