“บิ๊กป้อม”เรียกประชุมสรุปถอดถอดบทเรียน:AAR ป้องกัน หมอกควัน ไฟป่า ฝุ่นละอองมอบนโยบาย “ขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหา” สร้างความเชื่อมั่น

“บิ๊กป้อม”เรียกประชุมสรุปถอดถอดบทเรียน:AAR ป้องกัน หมอกควัน ไฟป่า ฝุ่นละอองมอบนโยบาย “ขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหา” สร้างความเชื่อมั่น

พล.อ.ประวิตร เรียกประชุม สรุปผล “ถอดบทเรียน:AAR ป้องกัน หมอกควัน ไฟป่า ฝุ่นละออง” มอบนโยบาย “ขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหา” สร้างความเชื่อมั่น หวั่นกระทบสุขภาพประชาชน ซ้ำเติมโควิด-19

เมื่อ 23 ส.ค.64 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 10.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน (After Action Review :AAR) การแก้ไขปัญหา หมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง ประจำปี 2565 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Video Conference

การประชุมในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมหลายหน่วยงาน จากทุกกระทรวง,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีการบูรณาการข้อมูล และข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานป้องกัน และแก้ไขในทุกมิติ จากการดำเนินงานในอดีต ที่ผ่านมา ของพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑล พื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด และพื้นที่เสี่ยงอื่นๆทั่วประเทศ เพื่อควบคุมแหล่งกำเนิด และปริมาณฝุ่นละออง ไม่ให้สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานและส่งผลกระทบ ต่อพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้ในปีนี้ พล.อ.ประวิตร ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงาน ยึดหลักการทำงานร่วมกัน คือ “ขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหา” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือการป้องกันสุขภาพ อนามัย ของประชาชนให้มีความปลอดภัยสูงสุด ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ โดย พล.อ.ประวิตร ได้สั่งการเน้นย้ำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การยกระดับ Single Command ผวจ.ต้องให้สามารถติดตามสถานการณ์ และสั่งการไปยังท้องถิ่นระดับล่าง ได้อย่างใกล้ชิด รวดเร็ว ต้องมีการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน โดยเฉพาะการควบคุมแหล่งกำเนิดการเผา มีการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเข้มงวด ต่อยานยนต์ที่มีควันดำ มีการควบคุมและป้องกันการเผา/บุกรุกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ผลผลิตทางการเกษตร มีการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ให้ปล่อยสารพิษออกสู่บรรยากาศ มีการพัฒนาระบบคาดการณ์สภาวะอากาศ ที่มีการสะสมฝุ่นละอองล่วงหน้าให้ได้ 3-7 วัน รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขเพื่อการแจ้งเตือน และการรักษาผู้ป่วยจากฝุ่นละออง เป็นต้น

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวย้ำว่า การป้องกัน “หมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง” นับเป็นวาระแห่งชาติ ที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่ง การนำบทเรียนจากอดีต มาทบทวน แก้ไขแผนงาน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงแผนให้มีความทันสมัย และจะต้องมีการซักซ้อมแผน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริง ควบคู่มาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วย โดยต้องนำผลสรุป “การถอดบทเรียน” ไปบูรณาการทำงานร่วมกัน และยึดหลักการ”ขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหา” พร้อมขอให้มีการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดความตระหนก และสร้างความเชื่อมั่น ต่อไป

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้