“บิ๊กตู่”สั่งการให้คมนาคมเดินหน้าสนามบินแห่งที่ 2 รถไฟฟ้ารางเบาเชียงใหม่และหลากข้อเสนอของเอกชนในภาคเหนือเพื่อขับเคลื่อนศก.ในอนาคต

“บิ๊กตู่”สั่งการให้คมนาคมเดินหน้าสนามบินแห่งที่ 2 รถไฟฟ้ารางเบาเชียงใหม่และหลากข้อเสนอของเอกชนในภาคเหนือเพื่อขับเคลื่อนศก.ในอนาคต

เอกชนเหนือพอใจนายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือ   โดยมีข้อสั่งการลงมาทั้งสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 ขนส่งสาธารณะเมืองเชียงใหม่ในลักษณะร่วมทุนกับเอกชนทำรถไฟฟ้ารางเบา การจัดการฟู้ดวัลเลย์และฟรุ๊ตเอ๊กซ์โป เชื่อจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนได้

นายวีระยุทธ สุขวัฒฑโก ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ ต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะในคราวที่นายกรัฐมนตรีประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือ ที่มหาวิทยาลัยาชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลกว่า ถือเป็นข่าวดีที่นายกรัฐมนตรีได้รับข้อเสนอในหลายประเด็นและมีข้อสั่งการลงมา ซึ่งทางภาคเอกชนก็หวังว่ากระทรวงและหน่วยงานที่รับผิดชอบจะเร่งขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ กล่าวอีกว่า ประเด็นแรกที่เสนอเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางอากาศทั้งการสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 และขยายรันเวย์เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้โดยสารนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอไปเร่งพิจารณารายละเอียดและจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเร่งด่วนต่อไป

ส่วนการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางบก ทั้งเร่งรัดมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงรายให้เร็วขึ้นกว่าระยะเวลาที่กำหนด การสร้างศูนย์การขนส่งสินค้า การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองเชียงใหม่ตามผลศึกษาคือใช้ระบบรถไฟฟ้ารางเบานั้น ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอไปเร่งพิจารณารายละเอียดและจัดลำดับความสำคัญ ทั้งนี้การพิจารณาให้คำนึงถึงความเหมาะสมต่อการลงทุนในรูปแบบร่วมทุนกับเอกชนหรือ PPP[Public Private Partnership] ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับต่อไปในอนาคต

สำหรับการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางราง ได้สั่งการให้สำนักงบประมาณไปพิจารณางบประมาณที่จะดำเนินการตามขั้นตอนโดยด่วน โดยจัดลำดับความสำคัญของการขนส่งทางบกและทางราง โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ

ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมนั้น นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาและจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำหลักของภาคเหนือตามที่เสนอ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ การแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ภัยแล้งที่เกิดจากการไม่มีแหล่งน้ำกักเก็บ โดยเฉพาะลุ่มน้ำยมให้สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ถึงประโยชน์ที่จะได้รับทุกขั้นตอน เพื่อสร้างการยอมรับและสนับสนุนการดำเนินการ หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ให้เสนอสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาตามขั้นตอนโดยด่วนต่อไป

สำหรับเรื่องของเกษตรและแปรรูป ซึ่งได้ขอรับการสนับสนุนโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือนั้น ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงเกษตรฯร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันเกษตรกรในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณารายละเอียด โดยให้คำนึงถึงความสอดคล้องความเหมาะสมกับของพื้นที่ คุณภาพวัตถุดิบและแปรรูปสินค้าให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด ความคุ้มค่าในการดำเนินการและไม่เป็นภาระรัฐในอนาคต

ด้านการค้าการลงทุนและการค้าชายแดนก็มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ คมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาสนับสนุนการอำนวยความสะดวกทางการค้า การค้าชายแดน การลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างไทย-เมียนมา การทำความตกลงทวิภาคีการเดินรถส่วนบุคคลโดยการทำ Visa on Arrival ณ ด่านชายแดนไทย เมียนมา และการอนุญาตให้รถขนส่งเมียนมาเข้ามาขนส่งสินค้าในฝั่งไทยด้านแม่สอด จ.ตาก

นอกจากนี้ยังให้สศช.รับข้อเสนอสนับสนุนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักไปประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพย์ กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดเพิกถอนและเสนอครม.ตามลำดับ รวมทั้งให้กระทรวงเกษตรฯไปหารือกับกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย ภาคเอกชนและเกี่ยวข้องในการจัดงานนอร์ทเทริน์ ไทยแลนด์ ฟู้ดวัลเลย์และฟรุ๊ต เอ๊กซ์โป โดยใช้งบประมาณปี 2561 นี้

นายวีระยุทธ กล่าวด้วยว่า ส่วนเรื่องการแพทย์ การบริการผู้สูงอายุและสังคม รวมถึงเรื่องการท่องเที่ยวนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเช่นเดียวกัน และยังมีข้อสั่งการเพิ่มเติมในเรื่องการส่งเสริมการปลูกไผ่สร้างป่าเศรษฐกิจ ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงทรัพย์ฯรับไปดำเนินการต่อไปและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการท่องเที่ยวให้ขอรับการสนับสนุนสร้างแก้มลิงทุ่งหนองค้อและทุ่งทะเลหลวง โดยให้กระทรวงเกษตรฯไปพิจารณา สว่นการบริหารจัดการน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วม:บางระกำโมเดลให้กระทรวงเกษตรฯไปพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้