บสย.วางเป้าหมายค้ำประกันสินเชื่อปี 62 ยอดค้ำเกือบ 8 พันล้านบาทเน้นให้ความรู้และคำแนะนำแก่SME

บสย.วางเป้าหมายค้ำประกันสินเชื่อปี 62 ยอดค้ำเกือบ 8 พันล้านบาทเน้นให้ความรู้และคำแนะนำแก่SME

- in headline, เศรษฐกิจ

บสย.สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบนเผยผลการค้ำประกันปี 2561 ยอดค้ำ 8 จังหวัดกว่า 28,255 ล้านบาท เชียงใหม่มากสุดในกลุ่มธุรกิจบริการกว่า 10,000 ล้านบาท พร้อมวางเป้าปี 62 ยอดค้ำประกันสินเชื่อ 7,970 ล้านบาท เน้นแผนตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษาและแนะนำ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน

นายชญานิน ศิริจางคพัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายเอกพร นิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา 1 นายดำริ ขวัญสุวรรณ ดำริ ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน ได้ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานปี 2561 ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)และเป้าหมายในปี 2562 รวมทั้งการจัดกิจกรรมและการสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินในพื้นที่ของแต่ละสำนักงานเขต

นายชญานิน ศิริจางคพัฒนา ผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บสย.กล่าวว่า บสย.มีสำนักงานเขตทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ มีแผนดำเนินกิจกรรมมุ่งเน้นกลยุทธ์ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-centric Strategy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน SMEs ทุกกลุ่มทั่วประเทศเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมีความเข้มแข็งทางการเงิน ซึ่งกิจกรรมนั้นจัดขึ้นเพื่อลูกค้าทั้งกลุ่มผู้ให้สินเชื่อและผู้ประกอบการ SMEs โดยใน กลุ่มผู้ให้สินเชื่อ หรือสถาบันการเงินจะมีการเข้าพบและร่วมประชุมกับผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่เพื่อแลกเปลี่ยน และรับทราบข้อมูล บสย.และสถาบันการเงิน รวมถึงการอำนวยความสะดวกและรับฟังปัญหา/อุปสรรค ในการใช้บริการกับ บสย. มีกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกันแบบ Focus Group เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก รับฟังปัญหา/อุปสรรคในผลิตภัณฑ์และการใช้บริการ พร้อมทั้งการสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของสถาบันการเงินในพื้นที่ของแต่ละสำนักงานเขต

ส่วนกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ก็จะมีงานมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นการเพิ่มช่องทางเพิ่มยอดบริการค้ำประกันสินเชื่อ และสร้างองค์ความรู้ในการเงินให้กับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมีความเข้มแข็ง  รวมถึงการเข้าตรวจเยี่ยมลูกค้าในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายลูกค้าที่ค้ำประกันตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และสร้างฐานข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน การให้คำปรึกษาผ่านระบบคลินิกค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร SMEs เข้าถึงบริการรับคำปรึกษา รับฟัง/ช่วยแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้ SMEs เข้าถึงสินเชื่อจากการส่งต่อ

ทางด้านนายดำริ ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในปี 2561 ยอดอนุมัติค้ำประกันในปี 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61) พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน วงเงินอนุมัติรวม 6,062.27 ล้านบาท จำนวน 7,336 ราย โดยจังหวัด เชียงใหม่ยอดเงินค้ำประกันสูงสุดจำนวน 2,185.74 ล้านบาท จำนวนผู้ประกอบการ  1,631 ราย รองลงมาคือจังหวัดเชียงราย 1,048.35 ล้านบาท จำนวนผู้ประกอบการ 1,118 ราย และจังหวัดลำปาง 825.33 ล้านบาทจำนวนผู้ประกอบการ 1,231 ราย

ทั้งนี้ยอดอนุมัติค้ำประกันสะสมสิ้นสุด เมื่อวันที่  31 ธันวาคม 2561 พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน วงเงินอนุมัติรวม 28,255.65 ล้านบาท จำนวนผู้ประกอบการ 27,578 ราย แยกรายจังหวัด เชียงใหม่ 10,285.03 ล้านบาท จำนวนผู้ประกอบการ 7,044 ราย เชียงราย 5,520.99 ล้านบาทจำนวนผู้ประกอบการ 4,509 ราย และลำปาง 3,098.59 ล้านบาท จำนวนผู้ประกอบการ 4,802 ราย

สำหรับยอดอนุมัติค้ำประกันตามประเภทธุรกิจ ในปี 2561 (1 ม.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61) ธุรกิจบริการ 1,356.26 ล้านบาท / 1,356.26 ราย ธุรกิจเกษตรกรรม 930.49 ล้านบาท / 644 ราย อาหารและเครื่องดื่ม 858.07 ล้านบาท / 709 ราย การผลิตสินค้าและบริการอื่นๆ 648.74 ล้านบาท / 1,928 ราย ธุรกิจสินค้าอุโภคบริโภค 410.67 ล้านบาท / 707 ราย

ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน บสย.กล่าวอีกว่า สำหรับเป้าหมายในปี 2562 บสย.สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบนมีเป้าหมายที่จะค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้ประกอบการจำนวน 6,838 ราย วงเงินค้ำประกัน 7,970 ล้านบาท โดยมีแผนงานที่จะตรวจเยี่ยมลูกค้า ให้ความรู้และให้คำแนะนำกับ SME ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ สร้างการรับรู้การเข้าถึงสินเชื่อระดับภูมิภาคผ่านมหกรรมการเข้าถึงเงินทุนและผลักดันโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS7, Micro 3 และ Start up เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเป็นไปตามเป้าหมายที่บสย.ตั้งเป้าไว้.

 

You may also like

รพ.สต.บ้านซาง อำเภอแม่ริม จัดโครงการแก้ไขปัญหาโรคทางเดินหายใจจาก PM2.5 โดยใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทย

จำนวนผู้