บสย.ผนึก SAM “ช่วย SMEs มีทางออก”

บสย.ผนึก SAM “ช่วย SMEs มีทางออก”

- in headline, เศรษฐกิจ

บสย. ผนึก SAM ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บูรณาการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ภายใต้กลยุทธ์พันธมิตร “ช่วย SMEs มีทางออก” ให้คำปรึกษาทางการเงิน แก้หนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สำหรับ SMEs และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางการบริหารจัดการหนี้

เมื่อ วันที่ 18 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ชั้น 18 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เพชรบุรีตัดใหม่ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กับ นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ (SAM) บูรณาการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านภายใต้กลยุทธ์พันธมิตร”ช่วย SMEs”มีทางออก”

นายสิทธิกร กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ บสย. ได้วางกรอบแนวทาง 3 เรื่อง ภายใต้ความเชี่ยวชาญของ บสย. มาใช้ร่วมกับความเชี่ยวชาญของ SAM คือ 1. การร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารหนี้และแก้ไขหนี้ 2. การให้คำปรึกษาทางการเงินและธุรกิจ ในการเข้าถึงสินเชื่อ ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) และ 3. การช่วยลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ภายใต้มาตรการ การช่วยเหลือลูกหนี้ของ บสย.
ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการความเชี่ยวชาญของ 2 หน่วยงาน ตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ช่วย SMEs มีทางออก

โดย บสย. พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาทางการเงิน และช่วยให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อ ครอบคลุมถึงการปรับโครงสร้างหนี้ แก้หนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ขณะที่ SAM จะใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน แนะนำให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพย์สินให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และร่วมกันศึกษาแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ของ SAM ที่ต้องการเข้าถึงสินเชื่อ แต่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือมีหลักประกันไม่เพียงพอ ให้สามารถเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ต่อยอดธุรกิจได้มากขึ้น อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้