บสย. จัดกิจกรรม ”TCG Stakeholders Day 2023” ชูยุทธ์ศาสตร์พิชิตเป้าหมาย SMEs Gateway

บสย. จัดกิจกรรม ”TCG Stakeholders Day 2023” ชูยุทธ์ศาสตร์พิชิตเป้าหมาย SMEs Gateway

- in headline, เศรษฐกิจ

บสย. จัดกิจกรรม “TCG Stakeholders Day 2023 : ความเห็นของท่านสำคัญกับ บสย.” ประจำปี 2566 ถ่ายทอดความก้าวหน้า การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปี 2566-2570 พิชิตเป้าหมาย “SMEs Gateway” ภายใต้ กลยุทธ์ 3Ns & 4Ps + 1D ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยก บสย. เป็นองค์กรที่ทรงคุณค่าต่อการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยสู่ความยั่งยืน บทบาทโดดเด่น ท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวเปิดกิจกรรม “TCG Stakeholders Day 2023 : ความเห็นของท่านสำคัญกับ บสย.” กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 9 กลุ่ม ได้แก่ 1. ลูกค้าและผู้ประกอบการ 2.คู่ค้า/สถาบันการเงิน 3.ผู้กำหนดนโยบายและงบประมาณ 4.ผู้ถือหุ้น 5.พันธมิตรและคู่ความร่วมมือ 6.ผู้ส่งมอบ 7.สื่อมวลชน 8.ชุมชน/สังคม 9.บุคลากร บสย. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting กว่า 200 คน พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น เสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ บสย. ร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างสมดุลและยั่งยืน

การประชุมครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดผลสำเร็จการดำเนินงานของ บสย. ภายใต้วิสัยทัศน์องค์กร “เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสให้แก่ SMEs เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (SMEs’ Gateway)” ตามยุทธศาสตร์ ปี 2566 ค่านิยมองค์กร TCG T : Think Innovatively C: Connectivity และ G: Good Governance พร้อมวาง 3 ยุทธศาสตร์ใหม่มุ่งสู่การยกระดับองค์กรยุค Digital ได้แก่

1. ยุทธศาสตร์ด้าน Digital Transformation & Financial Gateway ด้วย Digital Platform 2. ยุทธศาสตร์ Debt Management การช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านมาตรการ บสย. 3. ยุทธศาสตร์ด้าน Sustainable Organization การดำเนินงานที่คำนึงถึงผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ตามแผนการขับเคลื่อนองค์กร ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา ด้วยกลยุทธ์ 3Ns & 4Ps + 1D ได้แก่ 3Ns (New Engine / New Business Model และ New Culture) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อเฉพาะกลุ่ม และ แบบผสมผสาน การขับเคลื่อนด้วย Digital Platform พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน Digital Gateway เชื่อมโยงธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ และระบบต่างๆ กับสถาบันการเงิน และการก้าวสู่วัฒนธรรมองค์กรใหม่ “TCG Fast & First”

4Ps (Product & Sales / Partners / Platform (process) และ Planet) และ 1D (Debt Management ) ผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มธุรกิจและ SMEs ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรโดยศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center)

แผนปฏิบัติการปี 2566 ทั้ง 6 โครงการ ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลจากการสนับสนุนและข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ช่วยให้การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Digital Technology เดินหน้าด้วยดี ได้แก่ 1. โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ 2.โครงการพัฒนากระบวนการจัดการการเก็บหนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหนี้ 3.โครงการพัฒนานวัตกรรมให้บริการลูกค้า SMEs ผ่านช่องทาง Digital Platform 4. โครงการพัฒนาระบบ TCG Data Management Platform เชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอก 5.โครงการพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาทางการเงิน ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) และ 6. โครงการการให้บริการ Credit Mediator เพื่อให้ SMEs เข้าถึงสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น

โดยในด้านผลดำเนินงานในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 (ม.ค. – พ.ค. 66) ก้าวสู่เป้าหมายและได้สำเร็จด้วยดี มียอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อกว่า 55,888 ล้านบาท จาก 3 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการ พ.ร.ก.สินเชื่อฟื้นฟู ระยะที่ 2 โครงการ บสย. SMEs เข้มแข็ง (PGS 10) (ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2566) และ โครงการค้ำประกันสินเชื่อรายสถาบัน (BI-7) ที่ บสย. ได้พัฒนาขึ้น ได้มีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุนกว่า 42,667 ราย สร้างสินเชื่อในระบบ กว่า 62,854 ล้านบาท คิดเป็น 1.13 เท่าของยอดค้ำประกันสินเชื่อ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกว่า 230,817 ล้านบาท คิดเป็น 4.13 เท่า ของยอดค้ำประกัน และรักษาการจ้างงานรวม 404,136 ล้านบาท ท่ามกลางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังสถานการณ์ โควิด-19 โดยนำ “Risk Base Pricing” เครื่องมือการประเมินตามความเสี่ยงมาใช้ในการค้ำประกันสินเชื่ออย่างเต็มประสิทธิภาพ

ในปี 2566 บสย. ยังคงพัฒนา ไลน์ @tcgfirst อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าอื่นๆ เช่น การยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID การดูสถานการณ์ค้ำประกัน E-LG การทำ Bill Payment การให้บริการปรึกษาทางการเงิน นับตั้งแต่ปี 2565 ซึ่งเป็นจุดเริ่มของการพัฒนา Line OA : @tcgfirst เพื่อเป็นช่องทาง Online ให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงบริการได้ง่ายสะดวกรวดเร็วขึ้นประสบความสำเร็จดีเยี่ยม ทั้งด้าน บริการตรวจสุขภาพทางการเงิน การลงทะเบียนแก้หนี้ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ บสย.

กิจกรรม “TCG Stakeholders Day 2023 : ความเห็นของท่านสำคัญกับ บสย. ในปีนี้ ประสบความสำเร็จเกินคาด กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยกให้ บสย. เป็นองค์กรที่ทรงคุณค่าต่อการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ยกระดับพัฒนาองค์กรเต็มประสิทธิภาพ ตลอดระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ด้วยผลประกอบการโดดเด่นเกินค่าเป้าหมาย ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ด้านการพัฒนาองค์กร มีการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ช่วยให้ SMEs สามารถยืนได้ในช่วงการฟื้นประเทศ สถาบันการเงินมั่นใจปล่อยสินเชื่อ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย โดยยังได้ขยายบทบาทให้คำปรึกษาทางการเงิน เติมความรู้ทางบัญชี ช่วยผลักดัน Supply Chain ของ SMEs ให้เติบโตต่อไป โดยได้เสนอแนะให้ บสย. เร่งพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการค้ำประกัน เพื่อรองรับการฟื้นตัวของประเทศ และการกลับมาของผู้ประกอบการ SMEs ที่กำลังจะกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจรอบใหม่

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้