นายอำเภออมก๋อยวอนผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนชุดเครื่องมือเรียนรู้ของเด็กหลังพบเด็กในพื้นที่พัฒนาการล่าช้ากว่า 500 คนและอีก 200 คนต้องได้รับการกระตุ้น

นายอำเภออมก๋อยวอนผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนชุดเครื่องมือเรียนรู้ของเด็กหลังพบเด็กในพื้นที่พัฒนาการล่าช้ากว่า 500 คนและอีก 200 คนต้องได้รับการกระตุ้น

นายอำเภออมก๋อยวอนสื่อมวลชนเป็นสื่อกลาง ขอรับการสนับสนุนชุดเครื่องมือเรียนรู้ของเด็ก  เผยข้อมูลจากการคัดกรองพบเด็กเกือบ 500 คนพัฒนาการล่าช้าและอีก 200 กว่าคนต้องได้รับการกระตุ้น ชี้ปัญหาเหตุอยู่ถิ่นทุรกันดารห่างไกลหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลได้ไม่ทั่วถึง

นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย ส่งหนังสือผ่านสื่อมวลชนเพื่อความร่วมมือในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อขอรับการสนับสนุนชุดอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ของเด็ก โดยระบุว่า อำเภออมก๋อยได้ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพประชาชน ผ่านระบบคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ หรือ District Health System : DHS และพบว่า เด็กในพื้นที่อำเภออมก๋อยซึ่งจะต้องรับการ ตรวจพัฒนาการฯ ในห้วงระหว่างปี พ.ศ.2559-2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,407 คน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการจำนวน 2,700 คน

โดยตรวจพบเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าจำนวน 462 คน และได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ 207 คน ซึ่งตามจำนวนข้างต้นนั้นถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนด สำหรับปัญหาอุปสรรคที่สำคัญในเรื่องนี้ คือ หน่วยงานให้ความรู้และตรวจพัฒนาการเด็กในพื้นที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ชุดตรวจพัฒนาการเด็กหรืออุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ของเด็กซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการ และเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการให้เทียบเท่ากับเด็กในวัยเดียวกันที่มีพัฒนาการปกติ

นายอำเภออมก๋อย กล่าวอีกว่า เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อำเภออมก๋อย โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ ได้กำหนดแนวทางความช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาการเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เจริญเติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นคนดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป การดำเนินการจะใช้วิธีการจัดหาและขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ

สำหรับการเรียนรู้ของเด็กในเบื้องต้นไว้จำนวน 4 ประเภท ดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ รวม 224 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 11 แห่งและสถานบริการสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร 21 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 43 แห่ง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 37 แห่ง และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) พื้นที่ห่างไกลทุรกันดารในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อยอีก 112 แห่ง

นายศิวะ  กล่าวต่อไปอีดว่า ในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานบริการสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือ ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ปี พ.ศ.2561 ของที่ทำการปกครองอำเภออมก๋อย เพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กไทยต่ำกว่าเกณฑ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ภายในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ในส่วนที่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท. ได้ดำเนินการประสาน อปท. ในพื้นที่อำเภออมก๋อยทั้ง 7 แห่ง พิจารณาสนับสนุนชุดอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ของเด็ก จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้ประสานขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ของเด็ก จาก สพป.เขต 5

“ประเด็นสำคัญที่จะต้องดำเนินการจัดหาโดยการขอรับการสนับสนุนคือ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” หรือ ศศช. พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร มีจำนวนมากถึง 112 แห่ง ซึ่งสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย การจะจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการให้ได้ทั่วถึงทั้ง 112 แห่ง เป็นไปได้ยาก แม้ว่าจะทำได้แต่ก็ต้องใช้เวลาอีกนาน จึงอยากขอความร่วมมือพี่น้องสื่อมวลชนบอกกล่าวผ่านไปยังองค์กรการกุศล ภาคเอกชน ประชาชนผู้ใจบุญ ในการที่อำเภออมก๋อยจะขอรับการสนับสนุน ร่วมจัดหาและให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อเสริมพัฒนาการสมวัยให้ครบถ้วนทุกแห่ง ทั้ง 112 แห่ง”นายอำเภออมก๋อย กล่าวและว่า

เบื้องต้นที่อยากขอรับการสนับสนุนสนับสนุนอุปกรณ์ ชุดตรวจพัฒนาการเด็ก หรืออุปกรณ์เครื่องมือสำหรับเสริมการเรียนรู้ของเด็กเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ลูกฟุตบอล ตุ๊กตา ชุดระบายสี คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมก๋อย โทร. 0-5346-7052 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย โทร. 0-5346-7070 และที่ สนง.กิ่งกาชาดอำเภออมก๋อย โทร. 0-5346-7060.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้