นายกอบจ.เชียงใหม่MOUอุดหนุนเงิน 13.67 ล้านช่วยป้องกันไฟป่าฯ

นายกอบจ.เชียงใหม่MOUอุดหนุนเงิน 13.67 ล้านช่วยป้องกันไฟป่าฯ

อบจ.เชียงใหม่ ลง MOU มอบเงินอุดหนุนกว่า 13 ล้านบาท ผ่านผู้ว่าฯ-ส่งต่อให้อำเภอลงพื้นที่เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่าฯ รวม 644 หมู่บ้านที่อยู่ติดป่า

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) รับเงินอุดหนุนงบประมาณดำเนินการควบคุมไฟป่าและฝุ่นควัน จำนวน 13,670,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับหมู่บ้านที่มีงบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอ หรือขาดงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 644 หมู่บ้าน รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอ 24 อำเภอ เพื่อประสานงาน กำกับ ดูแลให้คำแนะนำในการดำเนินงานแก่หมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหามลพิษจากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นปัญหาของประเทศไทยที่เป็นวาระแห่งชาติพร้อมกับมอบหมายให้ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) โดยเฉพาะการเน้นย้ำการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางแหล่งกำเนิด โดยบูรณาการกับหน่วยงานราชการ ประชาชน และภาคเอกชน ในรูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

“ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นโยบายด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชน คือ สุขภาพดีใกล้บ้าน ด้วยการลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม PM 2.5 และแสวงหามาตรการป้องกันมลภาวะด้านอื่นๆ เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งใน 644 หมู่บ้าน และอำเภอ 24 อำเภอ ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นี้ เป็นการอุดหนุนที่นอกเหนือจากงบประมาณที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อุดหนุนไป พร้อมกันนี้ก็ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มีความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่” นายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าว

ด้าน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ในฐานะ ประธานกรรมการมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมเป็นสักขีพยาน ในความร่วมมือระหว่างมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งโดยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการดำเนินภารกิจในด้านการป้องกันปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันที่เกิดขึ้นทุกปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

“ปี 2565 นี้ มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นว่า การจะทำให้แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดผลสำเร็จนั้น ปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึง คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งพวกเขาเหล่านี้เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนส่วนรวมในจังหวัด มูลนิธิฯ จึงจัดทำโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างองค์กรการกุศล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการและองค์กรภาคประชาชน รวมไปถึงประชาชน ในการป้องกันแก้ไขไฟป่าและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ซึ่งดำเนินการเช่นนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว โดยเงินจำนวนนี้จะส่งต่อไปยังหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ติดป่าและมีความเสี่ยงในการเกิดไฟ แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณผ่านช่องทางต่างๆ ของทางราชการ” ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้