ธ.ก.ส. เร่งมาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวให้เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ตามนโยบายของรัฐบาล เชียงใหม่ 55,319 ราย

ธ.ก.ส. เร่งมาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวให้เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ตามนโยบายของรัฐบาล เชียงใหม่ 55,319 ราย

ธ.ก.ส. เร่งมาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ตามนโยบายของรัฐบาล โดยคาดว่าจะสามารถให้สินเชื่อพร้อมจ่ายเงินทั่วประเทศกว่า 3.9 ล้านราย

นายภูษิต ขจรวานิชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการ ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาชาภาคเหนือตอนบน เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 อนุมัติเห็นชอบในหลักการมาตรการเกษตรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2560/61 โดยในส่วนของ ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาชาภาคเหนือตอนบน (ประกอบด้วยพื้นที่ 8 จังหวัด) ได้ดำเนินงานตามโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม จากสถาบันเกษตร จำนวน 34 สถาบัน ปริมาณข้าว 226,311 ตัน สินเชื่อรวม 1,241 ล้านบาท , โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี เกษตรกรและสถาบันการเกษตร 792 ราย ปริมาณข้าว 3,675 ตัน ให้สินเชื่อรวม 39.29 ล้านบาท และการโอนเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อย ผู้ปลูกข้าวนาปีให้เกษตรกร 394,108 ราย จำนวนเงิน 2,912 ล้านบาท (ข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ทั้งนี้ การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61 ธนาคารจะโอนเงินให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61 ซึ่งต้องผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ออกโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายการโอนเงินให้เกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือกว่า 3.9 ล้านราย คิดเป็นงบประมาณ 47,273.18 ล้านบาท เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,200 บาท ไม่เกินรายละ 10 ไร่ หรือ ครัวเรือนละไม่เกิน 12,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และธนาคารยังมีความพร้อมในการดำเนินการเรื่องนี้ เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มีความห่วงใยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และมอบหมายให้ธนาคารดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งที่เป็นลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้า แต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนด โดยคาดว่าจะสามารถให้สินเชื่อ พร้อมทั้งจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวตามโครงการได้ตามเป้าหมาย.

You may also like

“นายกฯพิชัย”เผยผลจากกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกีฬาและท่องเที่ยวส่งผลให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าพักโรงแรม รีสอร์ทปีงบฯ 66 พุ่งสูงถึง 46 ล้านบาท

จำนวนผู้