ทอท.ลงนามกับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดงานThe Routes Asia Development Forum 2020

ทอท.ลงนามกับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดงานThe Routes Asia Development Forum 2020

ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยร่วมลงนาม MOU กับจังหวัดเชียงใหม่ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศในภาคเหนือตอนบน

ที่ห้องจองคำ โรงแรมรติลานนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กับจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายวิชัย บุญยู้ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) ทอท.ร่วมลงนาม

นายวิชัย บุญยู้ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) ทอท. กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 เป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันระหว่าง ทอท.และจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศในภาคเหนือตอนบน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนในภาคเศรษฐกิจ อาทิ การจ้างงาน การแสดงความเชื่อมโยงของระบบขนส่ง การแสดงความพร้อมในการรองรับการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ และโอกาสในการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดโดยรอบให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยมีระยะเวลาดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2563

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) ทอท. กล่าวอีกว่า ตามกรอบการดำเนินงานในบันทึกข้อตกลง จังหวัดเชียงใหม่และ ทอท.จะร่วมกันเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานประชุมเจรจาธุรกิจด้านการบินพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน จะมีโอกาสในการแสดงศักยภาพความพร้อมด้านการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานของตนเอง สร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจมาร่วมลงทุนทำธุรกิจ เนื่องจากจะมีผู้บริหารสายการบิน และท่าอากาศยานทั่วโลก หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกว่า 1,200 คนเข้าร่วมงาน

นอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12) ตลอดจนสนับสนุนการสร้างศักยภาพในอุตสาหกรรมการบิน การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการเป็นประตูเชื่อมโยงสู่ภาคเหนือตอนบนและประเทศระเบียงเศรษฐกิจ CLMV ตลอดจนสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว ยังเป็นการสร้างโอกาสในการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการด้านที่พัก โรงแรม การเดินทาง สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการที่เหนือความคาดหมายจากประเทศเจ้าภาพผ่านประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงานโดยตรง

ซึ่งในการคัดเลือกประเทศเจ้าภาพ จะพิจารณาจากความสะดวกในการเชื่อมต่อทางการบินในภูมิภาค ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเมืองเจ้าภาพ ความยั่งยืนในการพัฒนาเมือง ความน่าสนใจของเมืองหรือท่าอากาศยานเจ้าภาพ ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน ความพร้อมของโรงแรมที่พัก และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ

นายวิชัย กล่าวด้วยว่า ทอท.มีความมุ่งหวังว่า การร่วมมือกันในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจนี้ จะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่จะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ในสายตาของนักท่องเที่ยว ทั่วโลก และดึงดูดให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้