ทม.ลำพูน หนุนยกระดับอาหารริมบาทวิถี สร้างต้นแบบอาหารปลอดภัย

ทม.ลำพูน หนุนยกระดับอาหารริมบาทวิถี สร้างต้นแบบอาหารปลอดภัย

ลำพูน / เทศบาลเมืองลำพูน ประเมินยกระดับอาหารริมบาทวิถี Street Food Good Health สร้างต้นแบบอาหารปลอดภัย ใน 4 มิติ เพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว-ผู้บริโภคนางสุกัญญา มาลา ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เพื่อสร้างต้นแบบอาหารปลอดภัย และทำให้ผู้บริโภค รวมถึงนักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในการบริโภคอาหารริมบาทวิถีมากขึ้น ทางเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทม.ลำพูน จึงได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี หรือ Street Food Good Health ซึ่งจังหวัดลำพูนได้คัดเลือกข่วงพระเจ้าเพ่อเล่อ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี หรืออาหารที่จำหน่ายในแผงลอยตั้งริมฟุตบาท ให้ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของพื้นที่โดยข้อกำหนดพื้นฐานของแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี มี 4 มิติ คือ 1) มิติด้านสุขภาพ ที่มีการจำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะอย่างถูกต้อง อาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานสะอาด รสชาติอร่อย ทั้งด้านกายภาพ และชีวภาพ มีบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร 2) มิติด้านเศรษฐกิจ ติดป้ายแสดงราคา มีป้ายบอกชื่อร้านที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 3) มิติด้านสังคม มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน SME ผู้สูงอายุ ผู้พิการ Young Smart Famer  4) มิติด้านวัฒนธรรม เป็นการจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน มีการแต่งกายประจำถิ่น เป็นต้นทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูนมีการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร โดยการสุ่มตรวจอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ มือผู้สัมผัสอาหาร ฯลฯ เพื่อตรวจการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และตรวจสอบสารปนเปื้อนอื่น ๆ เป็นประจำ เพื่อยกระดับอาหารริมบาทวิถี ให้ได้มาตรฐาน สร้างต้นแบบอาหารปลอดภัย ตลอดจนสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว ให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ.

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้