ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษามช.ยื่นหนังสือเรียกร้องมหาวิทยาลัยฯออกมาตรการลดค่าธรรมเนียมกศ.ลง 30%

ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษามช.ยื่นหนังสือเรียกร้องมหาวิทยาลัยฯออกมาตรการลดค่าธรรมเนียมกศ.ลง 30%

ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษามช.ยื่นหนังสือเรียกร้องมหาวิทยาลัยฯออกมาตรการลดค่าธรรมเนียมกศ.ลง 30% ขณะที่ฝ่ายบริหารฯจะนำข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมกบม.วันนี้

เช้าวันที่ 21 เมษายน 2563  ตัวแทนเครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย กลุ่มนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท-เอกภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สมัชชาเสรีประชาธิปไตยแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ได้เข้ายื่นหนังสือต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาออกมาตรการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาลง 30% เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักศึกษาในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอันเนื่องจากภัยโควิด

โดยตัวแทนนักศึกษาได้นำจดหมายเปิดผนึกถึงอธิการบดี ที่ลงชื่อโดยนักศึกษาและศิษย์เก่าจำนวน 1,364 คน  จดหมายจากผู้ปกครองของนักศึกษาจำนวน 188 คน และแถลงการณ์สนับสนุนการลดค่าธรรมเนียมลง 30% โดยคณาจารย์ อดีตคณาจารย์และศิษย์เก่าจำนวน 127 คน ยื่นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.)

ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  เป็นตัวแทนผู้บริหารฯ ออกมารับหนังสือจากนักศึกษา พร้อมกับรับปากว่า จะนำข้อมูลที่ตัวแทนนักศึกษานำมายื่นนี้ นำเสนอต่อที่ประชุมกบม. ในวันนี้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาด้วยการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาลง 10% จากส่วนของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตั้งกองทุนให้ยืมจำนวน 250 ล้านบาท และเปิดรับบริจาคจากภายนอก ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่และผู้ปกครองเห็นว่า ยังไม่เพียงพอต่อการบรรเทาภาระความเดือดร้อน และเสนอให้มหาวิทยาลัยเพิ่มมาตรการการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็น 30%  โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการเรียนฤดูร้อน (2562) เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้นศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของโรค COVID-19 ที่มีการระบาดในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ผลกระทบต่อนักศึกษา จึงได้วางแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักศึกษาทีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้นักศึกษาสามารถเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาได้ตามตั้งใจ  โดยได้จัดตั้งกองทุน 250 ล้านเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาทีได้รับผลกระทบจาก COVID-19

 ให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สามารถนำไปผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหอพักในมหาวิทยาลัยได้ ตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อน (2562) นี้เป็นต้นไป ครอบคลุมนักศึกษาที่กำลังศึกษาในปัจจุบันและนักศึกษาใหม่ที่จะรายงานตัวในปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
เพื่อให้การช่วยเหลือนักศึกษาขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้เปิดรับการบริจาคจากนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้มีจิตกุศล  ร่วมสมทบทุนในกองทุน 250 ล้านนี้  ซึ่งร่วมบริจาคได้ที่ https://donate.cmu.ac.th/  โดยเบื้องต้นกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารทุกระดับได้ร่วมกันบริจาคสมทบทุนอีกล้านกว่าบาท
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งในส่วนกลางของมหาวิทยาลัยและในคณะต่างๆ พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้วางมาตรการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10 เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อย และค่าหอพักในมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้