ดีป้า เปิดอบรมหลักสูตร ‘ถอดรหัสโค้ดดิ้งสู่เกษตรอัจฉริยะ’ ภายใต้โครงการ Coding for Better Life

ดีป้า เปิดอบรมหลักสูตร ‘ถอดรหัสโค้ดดิ้งสู่เกษตรอัจฉริยะ’ ภายใต้โครงการ Coding for Better Life

8 พฤศจิกายน 2566, จังหวัดเชียงใหม่ – ดีป้า จัดอบรมหลักสูตรถอดรหัสโค้ดดิ้งสู่เกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1ภายใต้โครงการ Coding for Better Life เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านการเขียนโค้ดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 5 จังหวัด ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการลงมือทำจริงตามโจทย์ที่ได้รับ โดยเหล่าวิทยากรจากสถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และอินฟลูเอนเซอร์ภาคการเกษตร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และทักษะด้านโค้ดดิ้งอีกทั้งสามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานเกษตรสมัยใหม่ และต่อยอดได้ในชีวิตประจำวัน

นายปรัชญา โกมณี ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้าเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรถอดรหัสโค้ดดิ้งสู่เกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ Coding for Better Life ที่อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เขตพื้นที่ภาคเหนือ สาขาภาคเหนือตอนบน

นายปรัชญา กล่าวว่า หลักสูตรถอดรหัสโค้ดดิ้งสู่เกษตรอัจฉริยะเป็นหลักสูตรที่จะช่วยยกระดับทักษะดิจิทัลเพื่อต่อยอดสู่การประยุกต์ใช้จริงในภาคเกษตรกรรม โดยมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมองค์ความรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านการเขียนโค้ดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และแพร่ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการลงมือทำจริงตามโจทย์ที่ได้รับ โดยเหล่าวิทยากรจากสถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และอินฟลูเอนเซอร์ภาคการเกษตร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และทักษะด้านโค้ดดิ้ง อีกทั้งสามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานเกษตรสมัยใหม่ และต่อยอดได้ในชีวิตประจำวัน

“กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดย ดีป้า เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคเกษตรกรรมที่มีผลอย่างมากต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือ โดยปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ หรือตั้งแต่การวางแผน การปลูก การดูแล จนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยว ดังนั้น ดีป้า จึงมุ่งส่งเสริมความรู้และทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นต่อเกษตรกรและผู้ที่สนใจ เพื่อให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดการบริหารจัดการกระบวนการผลิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและคนในชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มั่นคง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน เตรียมความพร้อมสู่เกษตรสมัยใหม่ อีกทั้งสอดรับกับแผนการดำเนินงานของ กระทรวงดีอี ด้าน Thailand Competitiveness หรือการยกระดับความสามารถของประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในระยะต่อไป” นายปรัชญา กล่าว

ทั้งนี้ การอบรมหลักสูตรถอดรหัสโค้ดดิ้งสู่เกษตรอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ Coding for Better Life จะดำเนินการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งแก่กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และแพร่ รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมไม่น้อยกว่า 500 ราย โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: depa Thailand หรือสอบถามข้อมูลที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน โทร 08 9950 8737.

 

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้