ชู 5 เทศกาล”ฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ 2567″ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ชู 5 เทศกาล”ฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ 2567″ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

กกร. จังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  กำหนดจัดงาน”เทศกาลคืนจิตวิญฟื้นญาณเมืองเชียงใหม่ 2567” ใน 5 เทศกาล ในเดือนธันวาคม 2567 นี้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2567 ที่พิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฝ่ายล้านนาสร้างสรรค์ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวเทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ 2567 Chiang Mai Spirituality Revival Festivals 2024 และพิธีไหว้ครูภมิปัญญาล้านนา โดยมีตัวแทนจาก กกร. จังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  พ่อครู แม่ครู รวมถึงภาคีเครือข่ายและสื่อมวลชนเข้าร่วมจำนวนมาก

สำหรับงาน“การฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ เพื่อปักหมุดล้านนาในแผนที่โลก”เกิดขึ้นจากการที่จังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเชียงใหม่เมืองเทศกาล (Chiang Mai Festival City) ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2566 โดยประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อผลักดันให้เกิดการจัดงานเทศกาลที่หลากหลายภายใต้ร่มใหญ่คือ ‘เชียงใหม่เมืองเทศกาล’ ทั้งงานเทศกาลทางศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาล้านนา งานสร้างสรรค์ร่วมสมัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานระดับนานาชาติ โดยแต่ละหน่วยงาน องค์กร ผู้ประกอบการ ภาคีเครือข่าย จะดำเนินการจัดเทศกาลตามภารกิจ งบประมาณ และความเชี่ยวชาญของตนเอง ในช่วงเวลาเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2567

ต่อมา ภาคเอกชนและภาคการศึกษาวิชาการของเมือง โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิสืบสานล้านนา นักวิชาการอิสระ และภาคประชาชน ได้ตกลงขับเคลื่อนโครงการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในวันที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

โดยจะขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ “การฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่” “Chiang Mai Spirituality Revival” เชื่อมโยงราก (Roots) จากคลังจารึกและเอกสารโบราณ หอจดหมายเหตุของสถาบันการศึกษา มาสู่การคัดสรร (Curate) การเลือกเนื้อหา ทิศทาง แบบแผนประเพณี พิธีกรรม โดย Greater Chiang Mai Culture and Heritage Think Tank Project ไปสู่การสร้างสรรค์ (Create) การนำไปใช้ ต่อยอด สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เข้าถึงได้ ตามความเชี่ยวชาญ โดย ภาคเอกชน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชุมชน งานเทศกาล ท่องเที่ยว และงานบริการของเมือง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ทุกคนได้ประโยชน์ และเกิดการตระหนักรู้ เห็นถึงคุณค่า ความหมาย ความสำคัญ ของมรดกภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นโดยพ่อครูแม่ครู มาสู่คนรุ่นใหม่ในวิถีร่วมสมัย ทำให้เชียงใหม่เดินต่อไปได้อย่างสง่างาม

ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 2567  ทาง กกร. จังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  กำหนดจัดงานเทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ 2567 ใน 5 เทศกาล คือ SANKAMPAENG CRAFT REVIVAL FESTIVAL : รอยหัตถกรรมความทรงจำสันกำแพง โดยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่าย,RIVIVING CHIANG MAI FESTIVAL : ฟื้นใจเวียงเจียงใหม่ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,WIANG JED LIN : เมื่อครั้งมีเวียงเจ็ดลิน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,LANNA REVIVAL MUSIC FESTIVAL : ท่วงทำนองล้านนา โดยมหาวิทยาลัยพายัพ และงานCHIANG MAI AND NOWHERE ELSE FESTIVAL : เพียงเจียงใหม่ โดย Greater Chiang Mai.

 

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้