ชุดพญาเสือเข้าตรวจสอบพบนายทุนรุกพื้นที่อุทยานฯและป่าสงวนปลูกสวนส้มพบสารเคมีเพียบ

ชุดพญาเสือเข้าตรวจสอบพบนายทุนรุกพื้นที่อุทยานฯและป่าสงวนปลูกสวนส้มพบสารเคมีเพียบ

ชุดพญาเสือ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ตรวจยึดสวนส้มนายทุน บุกรุกพื้นที่ อช.ดอยผ้าห่มปก เนื้อที่ 128 ไร่ พบสารเคมีอันตรายเพียบ เผยแจ้ง 9 ฐานความผิดพร้อมตรวจสอบก่อนเข้าแจ้งความที่สภ.แม่อายเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 3 ก.ย.62 ชุดพญาเสือร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่บุกรุก ตามที่ได้รับแจ้งว่ามีนายทุน เข้าไปซื้อ/เช่าซื้อ/ยึดถือ ครอบครองที่ดินในเขตป่าพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เพื่อปลูกส้ม บริเวณป่าบ้านดง หมู่ที่ 5 และป่าบ้านโป่งไฮ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก และเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง

จากการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ พบการกระทำของนายทุนในลักษณะการเข้าไปซื้อ/เช่าซื้อ/ยึดถือ ครอบครองที่ดินที่ราษฎรแจ้งครอบครองเพื่อรอการพิสูจน์สิทธิตามมติ ครม. 30 มิ.ย.41 ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จึงรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความตรวจยึดพื้นที่/ดำเนินคดีกับนายทุน จำนวน 6 ราย รวมทั้งสิ้น 7 แปลง เนื้อที่รวม 128-1-56 ไร่ ในฐานความผิด  “ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 และมาตรา 72 ตรี วรรคสอง

ข้อหาความผิดฐาน “ผู้ใดครอบครองป่าที่ถูกแผ้วถาง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นเป็น ผู้แผ้วถางป่านั้น” ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 55 และฐาน “ยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 และมาตรา 31 วรรคสอง (2) และ (3)

นอกจากนี้ยังแจ้งข้อหาเกี่ยวกับผู้ใดกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นเหตุให้เกิดการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 26/4 และ ฐาน “ยึดถือ ครอบครอง ก่นสร้าง แผ้วถางป่า ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 16 (1) และมาตรา 24 ข้อหา ” ปิดหรือทำให้กีดขวางแก่ทางน้ำภายในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 16 (6) และมาตรา 25 และข้อหาฐาน “เข้าไปดำเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 16 (13) และมาตรา 27

ข้อหาฐาน “กระทำหรือละเว้นการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการทำลายหรือทำให้ สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไป” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 97 และผิดตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 9 ฐาน “ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ที่ดินของรัฐนั้นถ้ามิได้มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด(1) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้างหรือเผาป่า”

ทั้งนี้ คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ กำลังอยู่ระหว่างจัดทำบันทึกการตรวจสอบ/ตรวจยึด พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสืบสวน/สอบสวน และติดตามตัวผู้กระทำผิด และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้