ชวนสัมผัสเสน่ห์ 33 หมู่บ้าน”มาเต๊อะ มาแอ่ว บ้านเฮา หละปูนเจ้า”

ชวนสัมผัสเสน่ห์ 33 หมู่บ้าน”มาเต๊อะ มาแอ่ว บ้านเฮา หละปูนเจ้า”

พ่อเมืองลำพูน แถลงข่าว Press Tour ” มาเต๊อะ มาแอ่ว บ้านเฮา หละปูนเจ้า” พาสื่อมวลชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมคาราวานแรลลี่เชิงท่องเที่ยวโดยรถยนต์ เพื่อสัมผัสเสน่ห์ 33 หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของจังหวัดลำพูน

วันที่ 6 พ.ย.61 ที่สวนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนางณัฏฐิยาภรณ์ สัทพันธรัตน์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน ร่วมกันแถลงข่าว กิจกรรม Press tour ” มาเต๊อะ มาแอ่ว บ้านเฮา หละปูนเจ้า” ซึ่งสำนักงานพัฒนาการจังหวัดลำพูน กรมพัฒนาชุมชน จัดขึ้น โดยเป็นคาราวานแรลลี่เชิงท่องเที่ยว โดยรถยนต์จำนวน 30 คัน นำสื่อมวลชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว เข้าไปสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้ง 33 แห่งของจังหวัดลำพูน ในระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย.นี้
ผวจ.ลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนมีนักท่องเที่ยวมาปีละ 1 ล้านคนแต่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาพำนักในจังหวัดลำพูนประมาณ 3 แสนคน สำหรับชุมชนทั้ง 33 แห่งนี้มีจุดเด่นที่แตกต่างและหลากหลาย ทางจังหวัดจึงเชิญชวนให้สื่อมวลชนและผู้ประกอบการมาสัมผัสในพื้นที่จริง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งส่งเสริมต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ในชุมชน รวมไปถึงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น โดยใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว อีกทั้งยังใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาแปลงเป็นรายได้ ส่งผลให้ครอบครัวมีความอบอุ่น ได้อยู่ในชุมชน และไม่ต้องนำผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน
นายอรรษษิฐ ยังกล่าวอีกว่า โครงการนี้ยังมุ่งเน้นให้ชุมชนได้พัฒนาตนเองในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ และมีคุณค่า เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ทำให้รายได้กระจายอยู่ในชุมชน คนในชุมชนทุกคนมีความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริง
ทางด้านนางณัฏฐิยาภรณ์ สัทพันธรัตน์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า
สำหรับจังหวัดลำพูน มีหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP และวัดวิถีจำนวน 33 หมู่บ้าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการในการค้นหาเสน่ห์ของหมู่บ้าน มีการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในหมู่บ้าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และค้นหาอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์เตรียมการสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประสบการณ์ตรง ในการได้สัมผัสกับอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี สถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงสินค้า OTOP แต่ละหมู่บ้าน ได้ร่วมกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความประทับใจกับการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีตลอดเส้นทางทั้ง 8 อำเภอ คืออำเภอบ้านธิ อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอแม่ทาลี้
โดยตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน สามารถนำประสบการณ์ที่น่าประทับใจไปบอกต่อเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้มากขึ้นต่อไป โดยเส้นทางตลอดทั้ง 3 วันนั้น ในวันแรกจะเป็นเส้นทางไหว้พระขอพรย้อนวิธีลำพูน ผ่านอำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่องอำเภอบ้านโฮ่ง ส่วนในวันที่ 2 เป็นเส้นทางชื่นชมบรรยากาศ ธรรมชาติเมืองลี้ ในอำเภอลี้ และในวันสุดท้าย เป็นเส้นทางดำรงวัฒนธรรม สร้างความจดจำสู่ชุมชน ในอำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอแม่ทา อำเภอเมืองลำพูน และอำเภอบ้านธิ

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้