ชวนนักท่องเที่ยวร่วมเปิดมุมมอง ประสบการณ์และสัมผัสความมหัศจรรย์เชียงใหม่ผจญภัยนานาชาติ

ชวนนักท่องเที่ยวร่วมเปิดมุมมอง ประสบการณ์และสัมผัสความมหัศจรรย์เชียงใหม่ผจญภัยนานาชาติ

ชวนนักท่องเที่ยวร่วมเปิดมุมมอง ประสบการณ์และสัมผัสความมหัศจรรย์เชียงใหม่ผจญภัยนานาชาติเพื่อรองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ในรูปแบบการท่องเที่ยวแบบผจญภัยใน 3 เส้นทางทั้งเชิงกีฬา นิเวศและธรรมชาติ

ในทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการท่องเที่ยวที่สำคัญได้มุ่งเน้น “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”ที่เกิดจากกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ประการ คือ 1 กระแสความต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.กระแสความต้องการของนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 3.กระแสความต้องการในการพัฒนาคน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม อีกกระแสหนึ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบัน คือ กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการออกกำลังกาย เป็นกระแสที่ได้รับความสนใจ และมีแนวโน้มได้รับความนิยมอย่างมาก เมื่อนำมาผนวกกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ๆ จึงเกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวขึ้นอย่างหลากหลาย และสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างกระแสให้คนไทยหันมาออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการจัดการแข่งขันเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจ และประสบความสำเร็จอย่างมาก

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่ศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวสูง และสามารถพัฒนา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหรือ( Tourism Hub ) ของภูมิภาคได้ เพราะมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมของล้านนา ธุรกิจการท่องเที่ยวมีสัดส่วนการขยายตัวของรายได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร อีกทั้งยังมีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือการท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น

จากกระแสดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการผจญภัยอย่างต่อเนื่อง โดยนำผนวกกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เชิงนิเวศ และเชิงธรรมชาติ เพื่อเป็นการท่องเที่ยวอีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อจะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักโดยเฉพาะด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม อันจะเป็นการดึงดูดการท่องเที่ยว และนักกีฬาในระดับสโมสรนานาชาติ ที่ชื่นชอบทางด้านการผจญภัย โดยนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว และใช้พื้นที่

การจัดกิจกรรมเชียงใหม่ผจญภัยนานาชาติ ซึ่งหมายถึงการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อบุกเบิกทางธรรมชาติ และเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจ ในแต่ละชนิดกีฬา เช่น ปีนเขา ปีหน้าผา เดินป่า ปั่นจักรยาน เรือยาง วิ่ง และ อ๊อฟโรด ให้ได้รับความเพลิดเพลินความสนุกสนานตื่นเต้น ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้น มีคุณค่าคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น มีจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญสื่อมวลชนร่วมดำเนินการ จัดโปรแกรมนำเที่ยวด้านการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนานาชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกำหนดพื้นที่เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย จำนวน 3 เส้นทาง คือ

-เส้นทางที่ 1 อ.เมือง-อ.สันทราย-อ.ดอยสะเก็ด

-เส้นทางที่ 2 อ.เมือง-อ.แม่ริม-อ.แม่แตง

-เส้นทางที่ 3 อ.เมือง-อ.สันกำแพง-อ.แม่ออน

สำหรับ เส้นทางที่ 1 ถือเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ที่ท้าทายความกล้าของนักท่องเที่ยว ในการที่จะเที่ยวบินเหินเวหา เติมเต็มความฝันของใครหลาย ๆ คน  การให้บริการการท่องเที่ยวลักษณะนี้ต้องไปที่นี่ เชียงใหม่ สกาย แอดเวนเจอร์ ซึ่งตั้ง อยู่ในเขตอำเภอสันทราย นักท่องเที่ยวสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์และชมทิวทัศน์ ความงดงามอย่างลงตัวของการตั้งถิ่นฐาน  การได้เห็นทิวทัศน์ ธรรมชาติบนมุมสูงบนท้องฟ้ากับบอลลูน มองเห็นอำเภอดอยสะเก็ด เห็นเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ที่แสนงดงาม

นอกจากนี้อำเภอดอยสะเก็ดยังมีสถานที่ท่องเที่ยวด้านผจญภัยเดินป่า ขึ้นเขา ท้าทายความกล้าสุดหวาดเสียวโหนสลิงซิปไลน์ ทาร์ซานสวิง กับ จังเกิ้ลไฟล์ท ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านชาวเขาเผ่าขมุที่บ้านแม่น้ำโขง ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงยอดดอยหลวงเป็นภูเขาสูง 1 ใน 5 ของประเทศไทยที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตร ด้วยบรรยากาศที่แสนสบายและอุณหภูมิระหว่าง 18-28 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี เป็นสถานที่ตั้งที่เป็นหนึ่งเดียวที่เหมาะสมสำหรับการเดินสายเคเบิล ให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวเพลิดเพลินเสมือนหนึ่งทาซานหนุ่ม ด้วยโปรแกรมไฮไลท์จังเกิ้ลไฟล์ ซึ่งทำให้รู้สึกเสมือนบินข้ามไปจากยอดไม้หนึ่งสู่ยอดหนึ่งในเสน่ห์ของป่าฝนเขตร้อนโบราณ  อากาศอันบริสุทธ์ที่แท้จริงและอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวด้านผจญภัยก็คือ ดราก้อน ไฟล์ท เชียงใหม่

ส่วนเส้นทางที่ 2 เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตอำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง คณะเราออกเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปอำเภอแม่ริมใช้เวลาเดินทางไม่นานถึงแม่ริมใต้  ทำให้เราได้เพลิดเพลิน สนุกสนานผสมผสานไปกับความท้าทาย และรู้สึกตื่นเต้นผจญภัยกับการขับรถ เอทีวี และรถบักกี้ ที่ ATV ONTOUR ในเส้นทางธรรมชาติท่องเที่ยวได้ชมวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านเล็ก ๆ ทุ่งนา และเนินเขา ขับง่าย ๆ สบายๆ ไปตามเส้นทาง จากนั้นก็ไปผจญภัยกันต่อด้วยความน่ารัก แสนรู้กับกิจกรรมขี่ช้างอาบน้ำ และดูความน่ารักช้างเกิดใหม่ เนอร์เซอรี่ช้างและช้างชรา ที่ปางช้างแม่สา บนถนนสายแม่ริม สะเมิงไม่แค่นั้นยังมีกิจกรรมผจญภัยที่ เชียงใหม่ เอ็กซ์ เซ็นเตอร์ หลายคนสนุกกับ บันจี้จั๊มพ์ระดับความสูง 50 เมตร และ ดีฟคาร์

จากอำเภอแม่ริม เราเดินทางต่อไปยัง ปางช้างแม่แตง ที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้พบความน่ารักของช้างแสนรู้ กับกิจกรรมขี่ช้างไป นั่งเกวียนกลับ และล่องแพไม้ไผ่ลำน้ำแม่แตง เพื่อเดินทางกันไปต่อที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ใช้เวลาเดินทางจากปางช้างแม่แตงไปยังเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลไม่นานก็ถึงสันเขื่อน มีเรือยนต์ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปยัง Mountain Float หรือ ภูเขาลอยน้ำ นั่งเข้าไปยังตัวแพบ้านพัก ที่นี่เหมาะสำหรับการพักผ่อนมาเป็นครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนขนาดเล็ก หรือ กลุ่มเพื่อนยกแก๊งค์ 12 คน และมาแบบส่วนตัว

มาที่นี่เค้ามีกิจกรรมมากมายไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวให้ได้สนุกสนาน เพลิดเพลิน เช่น  เรือใบ พายเรือคายัค หรือใครที่ชอบกระโดดดึ๋งดั๋ง บนแทมโพลีน  หรือชอบเกลือกกลิ้งวิ่งบนผืนน้ำบนซอบบิ้งบอล บางคนก็เลือกไปเล่นแพดเดิ้ลบอร์ด จุดนี้ถือว่ารวมความสนุกรไว้บนผิวน้ำในภูเขาลอยน้ำ ที่แห่งนี้ ยังมีบริการที่พักหลากหลายรูปแบบให้ได้เลือกอีกด้วย

สำหรับเส้นทางสุดท้าย เส้นทางที่ 3 เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงผจญภัยอยู่ในเขตอำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง เส้นทางนี้อาจจะต้องมุ่งหน้าไปยังอำเภอแม่ออนกันก่อน เพราะการเดินทางใช้เวลานานประมาณชั่วโมงกว่า จากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปเริ่มต้นที่บ้านป๊อก หากนักท่องเที่ยวที่ขับรถส่วนตัวมาเอง สามารจอดรถไว้ที่จุดรับบริการฝากรถ แล้วนั่งรถบริการของชาวบ้านที่มีไว้บริการ เพราะมีความชำนาญในเส้นทางเป็นอย่างดี เพื่อที่จะนำท่านไปยังหนึ่งในผู้นำกิจกรรมด้านซิปไลน์เชียงใหม่อย่าง ไทยจังเกิ้ล  ตั้งอยู่บ้านป๊อก ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน

ที่ไทยจังเกิ้ลนักท่องเที่ยวจะได้สนุกกับกิจรรมซิปไลน์ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่รับรองความสนุก สุดท้าท้าย  พักรับประทานอาหารกลางวันที่ไทยจังเกิ้ล ก่อนจะเดินทางมุ่งหน้าไปสวนน้ำ Tube Trek Water Park Chiangmai สวนน้ำแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณซอยวัดพระนอนแม่ปูคา บนถนสันกำแพงสายใหม่ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ ภายใต้แนวคิด “อวกาศ” ประกอบด้วยทั้งหมด 4 โซน ได้แก่ KID’S POOL PHASE, SPLASH POOL PHASE, WAVE POOL PHASE และ LAZY RIVER PHASE รวมถึงการบริการร้านค้าและร้านอาหารต่าง ๆ มากมาย แห่งแรก และแห่งเดียวในเชียงใหม่ จุดนี้จะเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด เช่น โซนผจญภัยแนวอวกาศของเด็ก, ทอร์นาโด, แคปซูลบูมเบอร์แรงโก้, สไลเดอร์ยักษ์, ทะเลคลื่น และแม่น้ำลึกลับกลางห้วงอวกาศ เป็นต้น ทั้งหมดล้วนได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับแนวอวกาศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้สึกสนุก ตื่นเต้น และเร้าใจแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน ภายใต้มาตรฐานจากบริษัทผลิตเครื่องเล่นสวนน้ำโดยเฉพาะ ดูแลโดยวิศวกรสวนน้ำ ด้วยการใช้ระบบการหมุนเวียนน้ำ โดยมีนวัตกรรมมาบำบัดน้ำและมีการตรวจเช็กสภาพน้ำ ทำให้สามารถประหยัดทรัพยากรน้ำได้เป็นอย่างดี

มาถึงตรงนี้ขอบอกเลยว่า ใน 3 เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ที่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัยเป็นชีวิตจิตใจ ไม่ควรพลาด และขอขอบคุณสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการดำเนินการจัดโปรแกรมนำเที่ยวด้านการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนานาชาติในครั้งนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามการเดินทางและรายละเอียดเพิ่มเติมได้เส้นทางที่ 1 อำเภอสันทราย-อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สกาย แอดเวนเจอร์              โทรศัพท์ 081-9936861 บอลลูน แอดเวนเจอร์ ไทยแลนด์               โทรศัพท์ 084-6114128 เชียงใหม่ แอดเวนเจอร์ แลนด์            โทรศัพท์ 081-7836994 จังเกิ้ล ไฟล์ท เชียงใหม่                โทรศัพท์ 081-9511917 ดราก้อนไฟล์ท เชียงใหม่ โทรศัพท์ 081-9511917

สำหรับเส้นทางที่ 2 อำเภอแม่ริม-อำเภอแม่แตง ATV ONTOUR    โทรศัพท์ 095-6733399 ปางช้างแม่สา โทรศัพท์ 089-8358970  เอ็กซ์ เซ็นเตอร์ เชียงใหม่  โทรศัพท์ 087-8336655 ปางช้างแม่แตง โทรศัพท์ 081-5941110 Mountain Float                 โทรศัพท์ 093-3299398  และเส้นทางที่ 3 อำเภอแม่ออน-อำเภอสันกำแพง ไทยจังเกิ้ล โทรศัพท์ 061-5426256 Tube Trek Water Park Chiangmai โทรศัพท์ 081-1697066.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้