ชลประทานกำชับเจ้าหน้าที่ใช้น้ำชลประทานอย่างประหยัดและให้เกิดประสิทธิภาพ ชี้น้ำในลำน้ำยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

ชลประทานกำชับเจ้าหน้าที่ใช้น้ำชลประทานอย่างประหยัดและให้เกิดประสิทธิภาพ ชี้น้ำในลำน้ำยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

- in headline, การศึกษา-เกษตรกร

ผอ.สำนักชลประทานที่ 1 เผยตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝนจนถึงปัจจุบันแม้จะมีน้ำไหลเข้าอ่างและเขื่อนเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยมาก ขณะที่น้ำท่าพบว่าที่ลำพูนปริมาณน้ำในลำน้ำน้อยเกือบ 100% ของความจุ แจ้งเจ้าหน้าที่ใช้น้ำชลประทานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เก็บกักน้ำในเขื่อนฯให้มากที่สุด

นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ   ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1เปิดเผยว่า ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อ 28 พ.ค.62 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาจนถึงปัจจุบันพบว่ามีปริมาณฝนสะสมสถานีตรวจวัดที่สนามบินเชียงใหม่ 381 mm. ซึ่งน้อยกว่า ค่าเฉลี่ย 27 % (ค่าเฉลี่ย = 522 mm.) ที่จ. ลำพูน สถานีอุตุนิยมวิทยา  ปริมาณฝนสะสม 342  mm. น้อยกว่า ค่าเฉลี่ย 34 % (ค่าเฉลี่ย = 517 mm.) และ จ. แม่ฮ่องสอน สถานีอุตุนิยมวิทยา  ปริมาณฝนสะสม 592 mm. น้อยกว่า ค่าเฉลี่ย 16 % (ค่าเฉลี่ย = 704 mm.) โดยภาพรวมปริมาณฝนมีเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 16-27 %

สำหรับปริมาณน้ำท่าสะสมมีปริมาณน้ำค่อนข้างเพิ่มขึ้นมากจากช่วงต้นฤดูฝน โดยตั้งแต่เริ่ม ฤดูฝน (20 พ.ค. 62) ถึงปัจจุบัน จ.เชียงใหม่  น้ำแม่ปิง (P.103) จ.เชียงใหม่ 145 MCM น้อยกว่า ค่าเฉลี่ย 64 % (ค่าเฉลี่ย = 399 MCM) โดยน้ำปิงในวันนี้มีปริมาณน้ำ 49 CMS หรือ 10.8 % ของความจุลำน้ำปิง  ส่วนที่จ.ลำพูน น้ำแม่ลี้ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 0.17 MCM น้อยกว่า ค่าเฉลี่ย  100% (ค่าเฉลี่ย = 51.11 MCM) ปริมาณน้ำวันนี้ 0.02 CMS ความจุลำน้ำ 260 CMS น้ำแม่ทา อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 0.40 MCM น้อยกว่า ค่าเฉลี่ย  99 % (ค่าเฉลี่ย = 30.18 MCM)ปริมาณน้ำวันนี้ 0.00 CMS ความจุลำน้ำ 165 CMS และจังหวัดแม่ฮ่องสอน   แม่น้ำปาย (SW.5A) อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 375 MCM น้อยกว่า ค่าเฉลี่ย  32 % (ค่าเฉลี่ย = 549 MCM) ปริมาณน้ำวันนี้ 120 CMS ความจุลำน้ำ 700 CMS  แม่น้ำยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 259 MCM มากกว่า ค่าเฉลี่ย = 3 % (ค่าเฉลี่ย = 252 MCM)ปริมาณน้ำวันนี้ 62 CMS ความจุลำน้ำ 337 CMS

ผอ.สำนักชลประทานที่ 1 กล่าวอีกว่า สำหรับสภาพน้ำในแหล่งน้ำชลประทาน จ.เชียงใหม่ เขื่อนแม่งัดฯ  : ปริมาณน้ำวันนี้ 118.99 MCM(45%) น้อยกว่า ค่าเฉลี่ย 9% (ค่าเฉลี่ย = 130.59 MCM)  ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนแม่งัดฯสะสม 51 MCM  น้อยกว่า ค่าเฉลี่ย  55 %  (ค่าเฉลี่ย = 113 MCM) สำหรับแผนการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.62 – 27 พ.ย. 62  แผน ใช้ในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด 50.6 ล้าน ลบ.ม. เพื่อผลิตประปา 0.88  ล้านลบ.ม.เพื่อการเกษตร 36.99 ล.ลบ.ม.และรักษาระบบนิเวศน์ 12.68 ล้าน ลบ.ม. อย่างไรก็ตามการส่งน้ำปัจจุบันหยุดส่งน้ำ ให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักและใช้น้ำชลประทานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เก็บกักน้ำในเขื่อนฯให้มากที่สุด

สำหรับเขื่อนแม่กวง ปริมาณน้ำวันนี้ 67.57 MCM (26%) น้อยกว่า ค่าเฉลี่ย  15 % (ค่าเฉลี่ย = 79.87 MCM) ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนแม่กวงฯสะสม 44 MCM น้อยกว่า ค่าเฉลี่ย  33 % (ค่าเฉลี่ย = 66 MCM)   ทั้งนี้ตามแผนเดิม ใช้ใน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง 84.6 ล้าน ลบ.ม. โดยจัดสรรเพื่อผลิตประปา 9.1 ล.ลบ.ม.เพื่อการเกษตร 75.5 ล้าน ลบ.ม.ปรับแผนใหม่ ใช้ในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง 53.0 ล้าน ลบ.ม. เพื่อผลิตประปา 9.1 ล.ลบ.ม.เพื่อการเกษตร 43.9 ล้าน ลบ.ม.โดยน้อยกว่าแผนเดิม 37%

ส่วนฝายแม่แตง   ปริมาณน้ำวันนี้ 29.99 CMS : น้อยกว่าค่าเฉลี่ย  43% (ค่าเฉลี่ย = 53.06 CMS) ปริมาณน้ำไหลเข้าฝายแม่แตงสะสม 93 MCM น้อยกว่า ค่าเฉลี่ย  53 % (ค่าเฉลี่ย = 198 MCM)   สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 12 แห่งปริมาณน้ำวันนี้ 31.64 MCM(37%) และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 117 แห่ง(ความจุมากกว่า 1 แสน ลบ.ม.)  ปริมาณน้ำวันนี้  32.33 MCM(49%)

สำหรับพื้นที่ จ.ลำพูน อ่างเก็บน้ำ ขนาดกลาง 4 แห่ง : ปริมาณน้ำวันนี้ 6.10 MCM(17%)อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 45 แห่ง(ความจุมากกว่า 1 แสน ลบ.ม.)  ปริมาณน้ำวันนี้   5.43  MCM(23%) และจ.แม่ฮ่องสอน อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 2 แห่ง  ปริมาณน้ำวันนี้ 1.43 MCM (101%)  อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 29 แห่ง(ความจุมากกว่า 1 แสน ลบ.ม.): ปริมาณน้ำวันนี้ 9.29 MCM (81%) ทั้งนี้แผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 62 จำนวน 492,401 ไร่ ปลูกแล้ว 430,153 ไร่ (87%)

สรุปโดยภาพรวมในเขตสำนักชลประทานที่ 1 ปริมาณน้ำฝน / น้ำท่า / Inflow ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนมีปริมาณน้อยกว่าปีที่ผ่านมา และคาดหมายว่าฤดูฝนปี 2562  มีแนวโน้มปริมาณฝนดีขึ้น และปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯเพิ่มขึ้น ช่วงปลาย ก.ค.62 เขื่อนแม่งัดฯ 75.4 MCM (28.5 %) ปัจจุบัน 118.9 MCM (44.9%)เขื่อนแม่กวงฯ  43.5 MCM (16.5 %) ปัจจุบัน  67.6 MCM (25.7%)  อ่างฯขนาดกลาง ในเขต สชป.1 : 18 แห่ง  34.7 MCM (28 %) ปัจจุบัน  39.2 MCM (32 %)  อ่างฯขนาดเล็ก ในเขตสำนักชลประทานที่ 1 จำนวน 191 แห่ง  45.6 MCM (45 %) ปัจจุบัน  47.0 MCM (47 %) ทั้งนี้สำนักชลประทานที่ 1 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่วางแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ โดย ให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักและใช้น้ำอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพและยังไม่พบว่าในเขตชลประทานยังไม่มีพื้นที่ประสบอุทกภัย/ภัยแล้ง.

 

 

 

 

 

 

You may also like

ผบช.ภ.5 ย้ำอำนวยความสะดวกและดูแลด้านความปลอดภัยรองรับนักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถานหลังครม.ไฟเขียวเข้าปท.ฟรีวีซ่า

จำนวนผู้