จุฬาราชมนตรี เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ขอประทานคำปรึกษาเพื่อรักษาพหุวัฒนธรรมของสังคมไทย

จุฬาราชมนตรี เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ขอประทานคำปรึกษาเพื่อรักษาพหุวัฒนธรรมของสังคมไทย

- in headline, จับกระแสสังคม

กรุงเทพฯ / สมเด็จพระสังฆราช ประทานวโรกาสให้จุฬาราชมนตรี พร้อมคณะเข้าเฝ้า กราบทูลแสดงเจตนารมณ์ในการรักษาความเป็นพหุวัฒนธรรมของสังคมไทย  พร้อมประทานแนวพระราชดำริ ให้ศาสนิกชนทุกศาสนาปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ เพื่อรักษาความมั่นคงของชาติด้วยสามัคคีธรรมเมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 13 ก.ย.2562  ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานวโรกาสให้ ร.ต.ท.อาทิตย์  บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง นำนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พร้อมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีเข้าเฝ้าขอประทานรับคำปรึกษาในแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา ในการอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนไทยให้มั่นคง ยั่งยืน และมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ภายใต้สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการนี้จุฬาราชมนตรี พร้อมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ได้จัดทำ “แนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ขึ้น เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขให้แก่ทั้งมุสลิม และบุคคลทั่วไปเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงอนุโมทนา และประทานแนวพระราชดำริว่า ศาสนิกชนทุกศาสนาพึงปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ โดยคำนึงถึงจารีตประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมไทย เพื่อรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรไทยด้วยสามัคคีธรรม.

You may also like

อาดิดาสเปิดตัว ADIDAS OUTLET CENTRAL CHIANGMAI AIRPORT พร้อมส่งโปรฯ แรง ฉลองสาขาใหม่ใหญ่สุดในภาคเหนือ มอบส่วนลดกว่า 60% ให้เหล่าขาช้อป

จำนวนผู้