จัดงาน Northern Digital Expo 2017 ระหว่าง 5-7 พ.ค.60 กระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลและไอที

จัดงาน Northern Digital Expo 2017 ระหว่าง 5-7 พ.ค.60 กระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลและไอที

ผนึกกำลังจัดงาน Northern Digital Expo 2017 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560 กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวของผู้ประกอบการแรงงานทางด้านดิจิทัล ซอฟต์แวร์ ตลอดจนผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ Startup ขับเคลื่อน Smart Chiang Mai : Smart Tourism เป็นการนำร่องเมืองเชียงใหม่ให้ไปสู่ Smart City 1117706

ที่ห้องเชียงใหม่ 4-5 อาคารนานาชาติ โรงแรมดิอิมเพลส เชียงใหม่ นายสุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าว “Smart Chiang Mai Smart Tourism ภายใต้โครงการนำร่องเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการท่องเที่ยว

ผศ.ดร.ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการ Smart Chiang Mai : Smart Tourism เป็นการนำร่องเมืองเชียงใหม่ให้ไปสู่ Smart City  เพื่อให้สามารถรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจสร้างสรรค์เต็มรูปแบบได้ในอนาคต ซึ่งเกิดจากการตั้งคำถามจะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการและผู้บริการการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถนำเสนอการให้บริการและทำรายได้ทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เรียกว่า “Smart Tourism” และเน้นการท่องเที่ยวแบบ So-Lo-Mo 11177021117699

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า จังหวัดเชียงใหม่จึงควรมีตลาดการท่องเที่ยวของตนเองบนอินเทอร์เน็ต ที่ทำให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลและความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่ดีกว่า และทั่วถึง ซึ่งวัตถุประสงค์หลักโครงการนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทย ให้มีความสะดวกสบาย สามารถใช้บริการการท่องเที่ยวผ่านสมาร์ทโฟน และจัดทำตลาดการท่องเที่ยวสำหรับอุปสงค์และอุปทานด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างตราสัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความเป็น Smart Chiang Mai และตอบโจทย์ Digital Economy สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อไปสู่การสร้างเชียงใหม่ให้เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในด้านการท่องเที่ยวและสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดได้

ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานในการพัฒนาโครงการนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง อาทิ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับอีก 8 มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันและเกิดประสิทธิภาพ ให้ผลประโยชน์กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่สูงสุดที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม นำไปสู่การพัฒนาเชียงใหม่ให้ก้าวเข้าสู่การเป็น Smart City อย่างเต็มตัวและมีความพร้อมในอนาคต 11177051117701

ด้านอาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กล่าวว่า วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ College of Arts Media and Technology ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงาน Northern Digital Expo 2017 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560 ที่เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต

โดยจะมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวของผู้ประกอบการแรงงานทางด้านดิจิทัล ซอฟต์แวร์ ตลอดจนผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ Startup ด้านดิจิทัลและไอที ได้รับทราบ เกิดการรับรู้ และมีส่วนร่วมในงานที่จะแสดงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด และเกิดประโยชน์นำไปถึงการต่อยอดในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไปสู่ Smart City การเปิดรับสมัครงานจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ และสร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสาร และบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่สำคัญคือได้พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัลด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลในอนาคตต่อไป 111770011176971117698

สำหรับพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต โดยกิจกรรมภายในงานได้รวบรวมผู้ประกอบการทั้งแสดงสินค้า และ JOB ZONE บริษัทด้านดิจิทัลไอทีจากทั่วประเทศ การแสดงผลงานของนักศึกษา บูธแนะนำสถาบันการศึกษาและคณะที่เกี่ยวกับด้านดิจิทัลไอทีและเทคโนโลยี งาน Networking Dinner การเสวนาหัวข้อที่น่าสนใจจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล กิจกรรม Work shop ด้านดิจิทัลและไอที การจัดมินิคอนเสริ์ตและโฟล์คซองแจ็ส การแข่งขันเกม นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแจกของรางวัลจากผู้สนับสนุนอีกมากมายที่พลาดไม่ได้อย่างแน่นอน.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้