จัดงาน Lanna Expo Caravan (Tourism Handicraft Health and Wellness) ส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยว

จัดงาน Lanna Expo Caravan (Tourism Handicraft Health and Wellness) ส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยว

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน Lanna Expo Caravan (Tourism Handicraft Health and Wellness) กิจกรรมส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยว วางเป้า 3 แห่งทั้งเชียงใหม่,ภูเก็ตและกทม.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือธุรกิจท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.62 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอรต์ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดงาน Lanna Expo Caravan (Tourism Handicraft Health and Wellness)  ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งในและต่างประเทศ

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการจัดงาน Lanna Expo Caravan (Tourism Handicraft Health and Wellness) กิจกรรมส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งในและต่างประเทศ งานดังกล่าวมีกำหนดจัด ทั้งหมด 3 ครั้ง  โดยในงานครั้งนี้นับเป็นคาราวานครั้งแรก จัดขึ้นระหว่างวันที่   5-7 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

สำหรับครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอนและครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในจังหวัดกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา  แจ้งวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือธุรกิจการท่องเที่ยว สินค้าหัตถกรรม การบริการ สุขภาพ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และเพื่อพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว สินค้าหัตถกรรม การบริการสุขภาพ ให้มีความโดดเด่น ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดการกระตุ้นการค้า การลงทุน

นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว สินค้าหัตถกรรม การบริการสุขภาพ ของกลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้รับรู้แพร่หลายในประเทศ และต่างประเทศ และเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการกระจายรายได้สู่สังคม และท้องถิ่นของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1   ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาคส่วน ราชการ เอกชน และเครือข่ายผู้ผลิต/ผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมถึงผู้บริหารของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ที่ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนสถานที่สำหรับการจัดงาน ซึ่งคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้ จะช่วยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น และควบคู่ไปกับการกระจาย รายได้สู่สังคม และท้องถิ่นของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอนด้วย

ทางด้านนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานกลุ่มจังหวัด ได้ดำเนิน โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีกิจกรรม Caravan (Tourism Handicraft Health and Wellness) ที่บูรณาการร่วม  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการ ขยายตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1   เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 ให้เป็นที่รู้จักแก่ต่างประเทศ และเป็นการดึงดูด นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ๆ   ดังนั้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดกิจกรรม Lanna Expo Caravan “แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา”

โดยนำผู้ประกอบการให้บริการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก โปรแกรมการ ท่องเที่ยว บริการด้านสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หัตถกรรม            เกษตรและเชิงสุขภาพ ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ รู้จักจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มากยิ่งขึ้น ในงานมีการจัดแสดงสินค้า และบริการของผู้ประกอบการกว่า 30 ราย การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงศิลปวัฒนธรรมอันโดดเด่นของล้านนา   จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีเกียรติ              และผู้ประกอบการทุกท่านในโอกาสนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัด กิจกรรมในครั้งนี้จะสัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้