จัดงาน “มหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน ปี 2561” เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรหลักของลำพูน

จัดงาน “มหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน ปี 2561” เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรหลักของลำพูน

เชิญเที่ยวงาน “มหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน ปี 2561”ระหว่างวันที่ 24-31 สิงหาคม 2561 เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรหลักของลำพูน ที่บริเวณศูนย์บริการท่องเที่ยวลำพูน-สวนเฉลิมพระเกียรติ 800 พรรษา ต.เวียงยอง

ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงยอง อ.เมือง จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน นางอรทัย ออประยูร ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐสามัคคี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูนปี 2561 โดยมีส่วนราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดลำพูนซึ่งปีที่ผ่านมามูลค่าการจำหน่ายลำไยสูงถึงปีละ 4,000 ล้านบาท แต่สำหรับปีนี้ยังอยู่ในช่วงกลางที่ผลผลิตลำไยออกสู่ตลาด แต่สามารถจำหน่ายลำไยไปแล้วกว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งการจัดงานมหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัยของดีลำพูนปี 2561 นี้ ทางจังหวัดใช้งบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2561 ตามกิจกรรมส่งเสริมการตลาดลำไยซึ่งเป็นพืชที่สำคัญและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของจังหวัดลำพูนด้วย ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดลำพูน โดยการจัดงานก็จะเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและพี่น้องประชาชน

ผวจ.ลำพูน กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดงานได้ให้นโยบายไปแล้วว่าต้องการให้มีความหลากหลาย และมีความยิ่งใหญ่ตระการตา แม้ว่าขณะนี้ผลผลิตลำไยจะเหลือประมาณ 10% ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด ด้วยปีนี้มีแผนการบริหารจัดการที่ดี มีตลาดรองรับทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อทำลำไยให้มีคุณภาพ อย่างไรก็ตามการจัดงานนี้ก็มีความสำคัญที่จะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของจังหวัดลำพูนด้วย นอกจากนี้ก็ยังภาคความบันเทิงตลอดช่วงการจัดงานโดยมีการแสดงของศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียง มีการประกวด Mr.&Miss สุขภาพดีและการประกวดธิดาลำไยลำพูน

ด้านนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมภายในงาน มหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูนปี 2561 จะมีการจัดนิทรรศการเชิงวิชาการและการสาธิตแสดงผลงานด้านการเกษตร ซึ่งจะแสดงผลงานตั้งแต่กระบวนการผลิต การเพาะปลูก การแปรรูปผลผลิตลำไยและสินค้าเกษตรปลอดภัย มีการจัดนิทรรศการด้านเศรษฐกิจพอเพียง”สานต่อที่พ่อทำ”การประกวดผลผลิตทางการเกษตรและการประกอบอาหาร มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลผลิตำไย ทั้งตลาดนัดถนนคนเดิน การจำหน่ายลำไยสดและแปรรูปรวมทั้งการเจรจาการค้าผลผลิตลำไยแปรรูปและสินค้าเกษตร มีขบวนรถแห่ที่ประดับด้วยลำไยด้วย

ขณะที่นางอรทัย ออประยูร ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐสามัคคี กล่าวว่า ทางบริษัทประชารัฐข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยจัดตลาดนัดถนนคนเดิน ตามแนวทางตลาดประชารัฐ วิถีไทย วิถีลำพูน ซึ่งมีตลาดที่เข้าร่วม 5 ประเภทคือตลาดประชารัฐ Green Market เพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ตลาดประชารัฐวัฒนธรรมที่ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอป ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดลำพูนและตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชนธ.ก.ส.ซึ่งมีผู้ค้ากว่า 150 ร้านค้าจะมาจัดแสดงและจำหน่ายที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาตำบลเวียงยองแห่งนี้

นอกจากนี้ยังมีการจัดจำหน่ายลำไยสดและแปรรูปจำนวน 10 จุด ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารและภายในบริเวณงาน และมีการเจรจาการค้าผลผลิตลำไยและสินค้าเกษตร โดยเน้นลำไยแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าทางการเกษตร โดยมีกลุ่มผู้ซื้อจากทั้งในและต่างประเทศที่จะมาพบกับกลุ่มเกษตรกรและผู้ผลิตภายในพื้นที่จังหวัดลำพูนด้วย

สำหรับการจัดงานมหกรรมลำไย เกตรปลอดภัย ของดีลำพูน ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-31 สิงหาคม ที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน(เชิงสะพานท่าขาม)บนถนนรอบเมืองใน(ฝั่งติดแม่น้ำกวง)ตั้งแต่บริเวณหน้าศูนย์บริการท่องเที่ยวฯถึงบริเวณสามแยกร้านเพชรา ตำบลในเมือง อ.เมืองลำพูนและที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงยอง อ.เมืองลำพูน.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้