จัดงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ระหว่างวันศุกร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์นี้

จัดงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ระหว่างวันศุกร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์นี้

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงฯร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัด‘งานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี’ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 7 ก.พ.62 ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์  สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงฯร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัด‘งานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี’ ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 และสืบทอดพระปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อสตรีไทยในด้านศิลปาชีพ และบทบาทหน้าที่ของสตรีไทย ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีไทยได้มีความรู้ความสามารถตามหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และยกย่องเชิดชูสตรีไทย ด้วยการสร้างค่านิยมที่ดีให้สังคมให้ยอมรับบทบาท ความสามารถ และคุณค่าของสตรีไทย ตลอดจนเป็นการรวมพลังของสตรีและกลุ่มองค์กรสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความเข้มแข็งภายใต้บริบทของจังหวัดเชียงใหม่ ในการร่วมมือกันทำกิจกรรมการกุศลสำหรับดำเนินงานพัฒนาอาชีพสตรีเด็ก และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่

น.ส.วรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทางสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ร่วมมือกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ตำรวจภูธรภาค 5 และเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ระหว่างวันศุกร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ​ณ ห้องสักทอง/ราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

​จากความสนพระราชหฤทัยอย่างจริงจังของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในอันที่จะส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมของราษฎร เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนหมู่บ้านต่างๆ ขณะตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักในต่างจังหวัด ทรงมีพระราชดำริครั้งแรกในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2508 ระหว่างประทับที่พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนราษฎรที่หมู่บ้านเขาเต่า และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงชักชวนให้หญิงชาวบ้านหัดทอผ้าฝ้ายขาย โดยโปรดเกล้าฯ ให้จัดหาครูทอผ้าจากจังหวัดราชบุรีมาช่วยสอน ปรากฏว่า กิจการทอผ้าขาวม้าและผ้าซิ่นพื้นเมืองดำเนินไปด้วยดีพอสมควร ถือได้ว่าเป็นพระราชกรณียกิจแรกทางด้านการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมแก่ราษฎร ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงริเริ่มขึ้น

ขณะที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชปรารภว่า “…การพระราชทานสิ่งของให้แก่ชาวบ้านนั้น เป็นเพียงการช่วยเหลือเฉพาะหน้า ควรจะหาวิธีที่ช่วยให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวต่อไป..” สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมพื้นเมืองทุกชนิด ทั้งผ้าไหมสีพื้น และผ้าไหมลายพื้นเมืองต่างๆ นอกเหนือจากผ้าไหมมัดหมี่ เช่น ผ้าไหมหางกระรอก ผ้าไหมลายลูกแก้ว ผ้าไหมแพรวา ผ้าไหมลายขิด ส่วนชาวบ้านที่ทอผ้าไม่เป็น ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทรงรับซื้อเส้นไหมส่งไปให้ผู้ที่มีความสามารถในการทอผ้า จนการ ‘ทอผ้าไหม’ ยกระดับเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพที่สร้างรายได้แก่ราษฎรอย่างกว้างขวางในที่สุด นับเป็นจุดเริ่มต้นของการศิลปาชีพไทยมาจนถึงทุกวันนี้

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาเกือบ 70 ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงให้ความสำคัญต่อสตรีไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทรงยกย่องสตรีไทยว่าเป็นผู้ที่มีคุณค่ายิ่ง ดังที่มีกระแสพระราชดำรัสใจความสำคัญว่า “…ผู้หญิงไทยมีส่วนช่วยบ้านเมืองมาโดยตลอด ถึงคราวจำเป็นต้องออกศึกผู้หญิงไทยก็ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี นำชื่อเสียงเกียรติคุณมาสู่ประเทศ ผู้หญิงไทยเป็นนักเศรษฐกิจประจำครอบครัว ทำงานได้หลายด้านหลายทาง รู้จักปรับตัวให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมตามกาลสมัย ยึดการดำเนินชีวิตในทางสายกลาง จึงไม่ค่อยประสบปัญหาขัดแย้งกับผู้ที่อยู่ใกล้ชิด ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองด้อยกว่าผู้ชาย ผู้หญิงไทยเราเก่ง แต่ไม่ทำอวดเก่ง…”พระราชดำรัส ในโอกาสเสด็จฯ ทรงเปิดงาน เคหศิลป์ ครั้งที่ 7 ณ สวนลุมพินี วันที่ 5 กรกฎาคม 2512
ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทของสตรีไทย ตลอดจนร่วมสืบทอดพระปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และองค์กรพันธมิตร จึงร่วมมือกันจัดงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ขึ้น โดยมุ่งหวังให้สมาชิกเครือข่ายสตรีทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ภาคีเครือข่าย สตรีและเยาวสตรีไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561–2580) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม ด้วยความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ

ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ภายในงานศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี’ ครั้งที่ 1 จะประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านบทบาทสตรี และพระราชจริยาวัตรอันงดงามในฐานะแม่ของแผ่นดิน นิทรรศการโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง/โครงการหลวง นิทรรศการผ้าโบราณ นิทรรศการตามรอยพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 การคัดเลือกสตรีศรีนครเชียงใหม่ ‘ผู้สืบสานพระราชปณิธาน แม่ของแผ่นดิน’ การแสดงผลงานของสตรีศรีนครเชียงใหม่ มอบโล่ รางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่ สตรีศรีนครเชียงใหม่ ​การคัดเลือกเยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ การแสดงผลงานของเยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่​ มอบโล่รางวัล เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่ เยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ ​การประกวดมารยาทไทย สืบทอดวัฒนธรรมไทย และประกวดงานฝีมือประเภทแกะสลักผักผลไม้ สร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ แห่งวัฒนธรรมไทยด้านหัตถศิลป์ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มอบเหรียญรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร ‘แกะสลักผักผลไม้’

ตลอดจนการประกวดสุดยอดผ้าไทยล้านนา การประกวดการออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ชุดทำงานและชุดราตรี
การจัดเสวนา ‘บทบาทของสตรีไทยในยุค 4.0’ การแสดงวัฒนธรรมงดงามสตรีศรีเชียงใหม่ การออกบูธแสดงสินค้าจากกลุ่มอาชีพสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ สินค้าOTOP ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ เป็นต้น.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้