จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลระดมทุนสู้ไฟป่าและหมอกควัน

จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลระดมทุนสู้ไฟป่าและหมอกควัน

หลายภาคส่วนของจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลระดมทุนสู้ไฟป่าและหมอกควัน ของอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย โดยคณะสงฆ์ประกาศการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันอย่างยั่งยืน

เช้าวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 พันเอก พศิน แสงคำ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จังหวัดเชียงราย ฝ่ายทหาร ในนามผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และผู้บัญชาการมฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ในการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลระดมทุนสู่้ไฟป่าและหมอกควันของอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ที่วัดพุทธอุทยาน (ดอยอินทรีย์) ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีพระคูขันติพลาธร เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย พระอาจารย์วิบูล ธัมมเตโช เจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยาน (ดอยอินทรีย์) และพระภิกษุสงฆ์พิจารณารับองค์ผ้าป่าดังกล่าว และมีนายอำเภอเมืองเชียงราย ปลัดอำเภอแม่สรวย และปลัดอำเภอเวียงป่าเป้า หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วย

โดยพิธีจัดให้มีการตั้งต้นผ้าป่าไปถึงหน้าพระอุโบสถ พระสงฆ์ให้ศีล ประธานกล่าวนำถวายผ้าป่าก่อนที่จะนำหัวหน้าส่วนราชการถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนา ประธานและผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำและสดับรับพรตามลำดับ

ในโอกาสเดียวกันนี้ พระคูขันติพลาธร เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย ได้มีคำประกาศการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ในการร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มีเนื้อหาอธิบายว่า จากผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควัน ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นว่าพระสงฆ์ทั่วจังหวัดเชียงรายควรมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ในทุกวันสำคัญทางศาสนา และทุกโอกาสที่เอื้ออำนวย นอกจากนี้ ควรร่วมเป็นกลไกสำคัญในการจัดทอดผ้าป่าในลักษณะนี้ และบิณฑบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องดื่มและน้ำดื่ม เพื่อเป็นกองทุนเสบียงบุญมอบให้แก่ชุดลาดตระเวนดับไฟป่า รวมทั้ง บิณฑบาตของดการเผาในช่วงที่ทางราชการกำหนดด้วยอย่างจริงจังด้วย

สำหรับโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนสู้ไฟป่าและหมอกควันดังกล่าว สืบเนื่องจากการที่จังหวัดเชียงรายได้ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน มาตั้งแต่ปี 2559-2561 ภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขไฟป่าและหมอกควัน ผลการดำเนินการพบว่า เป็นจังหวัดที่สามารถจัดการปัญหาได้ดีเยี่ยมในบรรดา 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

จากนั้น จึงได้มีการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติเป็นประจำทุกปี ดังนั้น วัดพุทธอุทยาน(ดอยอินทรีย์) โดยพระอาจารย์ วิบูล ธัมมเตโช เจ้าอาวาส จึงได้ร่วมกับอำเภอต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง ประชาชน กลุ่มองค์กร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าการกุศลขึ้นในครั้งนี้ ยอดรวมผ้าป่าจำนวนทั้งสิ้น 1,031,025 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นหนึ่งพันยี่สิบห้าบาท) และยังมีอุปกรณ์ดับไฟป่า รองเท้าบูธ ไม้กวาด และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อจะเป็นกองทุนให้แต่ละอำเภอ นำไปดำเนินการ โดยเป็นโครงการนำร่องที่ขับเคลื่อนโดยพระสงฆ์ และมีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมโดยพร้อมเพียงกัน

โอกาสนี้ พันเอก พศิน แสงคำ กล่าวว่า นับเป็นนิมิตหมายที่ดีในการสร้างความเข้มแข็ง และความตระหนักรู้ในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ซึ่งเป็นวาระสำคัญของชาติ และเป็นความรับผิดชอบของบุคคลทุกหมู่เหล่า เพื่อที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ทรัพยากร และบุคคล อย่างแท้จริง โดยเฉพาะแรงหนุนเสริมจากองค์กรพระพุทธศาสนา นำโดยพระสงฆ์ทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย และภาคเอกชน ซึ่งเป็นพลังที่สำคัญยิ่งในพื้นที่วัดพุทธอุทยาน (ดอยอินทรีย์) แห่งนี้ อีกทั้ง ยังเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการจัดการไฟป่าอย่างมีส่วนร่วม จะเป็นตัวอย่างและโรงเรียนธรรมชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ ที่ตัตอบโจทย์การแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้อย่างชัดเจนและยั่งยืน.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้