จังหวัดลำพูนจัดงานเสน่ห์สีสันแห่งลำพูน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม และวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2564

จังหวัดลำพูนจัดงานเสน่ห์สีสันแห่งลำพูน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม และวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2564

จังหวัดลำพูนบูรณาการร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” เสน่ห์สีสันแห่งลำพูน”

7 เมษายน 2564 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (ประธานในพิธี) นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน, นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน, นายธวัชชัย พัฒนปาลี ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และนางยอดขวัญวิภาคกิจ ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ร่วมแถลงข่าว “เสน่ห์สีสันแห่งลำพูน” ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม “เสน่ห์สีสันแห่งลำพูน “ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน,สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน,เทศบาลเมืองลำพูน และเทศบาลตำบลเวียงยอง พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ส่งผลให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการในชุมชน ทั้งนี้เป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทำให้เกิดการหมุนเวียนในห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจระดับประเทศ และประกอบกับในสถานณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ทำให้ ประเทศไทยอยู่ในวิกฤต ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะรายได้ของผู้ประกอบการในท้องถิ่นชุมชน ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ดังนั้นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตที่อยู่ในชุมชนซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนพื้นที่จะก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างรวดเร็ว และทั่วถึง รวมไปถึงการเร่งพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอท๊อป ให้มีความสามารถในการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และตลาดออนไลน์ เพื่อให้เกิดการค้าเชิงพาณิชย์ อันจะทำให้เกิดรายได้ความมั่นคงในชีวิตวิถีชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การจัดงานเสน่ห์สีสันแห่งลำพูน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม และวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์เฉลิมพระเฉลิมเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสามกิจกรรมอาทิเช่น 1. กิจกรรมเสน่ห์สีสันแห่งผ้าเมืองลำพูน พบกับนิทรรศการมนต์เสน่ห์แห่งภูมิปัญญาผืนผ้าทอแห่งลำพูน แฟชั่นโชว์ผ้าทอและผลิตภัณฑ์ฯลฯ

2.กิจกรรมเสน่ห์สีสันเกษตรพืชพันธ์ธัญญาหารเมืองลำพูน นิทรรศเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเกษตรการประชาสัมพันธ์และการจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดลำพูนเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพ

3.กิจกรรมเสน่ห์สีสันแห่งวัฒนธรรมชาติพันธ์และวิถีชีวิตลำพูน นิทรรศการภูมิปัญญาแห่งวัฒนธรรมพันธุ์ การจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละชาติพันธ์

นอกจากนี้ภายในงานสีสันแห่งลำพูนยังมีทั้งผลิตภัณฑ์ดีผลิตภัณฑ์เด่นผลผลิตของจังหวัดลำพูนสินค้าขึ้นชื่อจากผู้ประกอบการภายในงานจังหวัดลำพูนพร้อมทั้งได้รับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นตลอดจนกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลของที่ระลึกโดยจังหวัดลำพูนได้วางแผนมาตรการป้องกันโรค โควิด-19 ยังถือเป็นเรื่องที่สำคัญต้องเน้นย้ำทางผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานโดยทางผู้จัดงานยังคำนึงถึงการเว้นระยะห่างไม่เบียดเสียดหรือแออัด กำหนดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกช่องทางเข้าออกจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่จัดงานรวมทั้งพื้นที่โดยรอบและสำหรับกรณีผู้เข้าร่วมงานมีมาตรการให้สวมหน้ากากรวมทั้งผู้ประกอบการที่มาร่วมออกบูธในงานครั้งนี้ การจัดการแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดลำพูนซึ่งก่อให้เกิดรายได้สู่วิถีชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้