จักริน วังวิวัฒน์  นั่งแท่นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่อีกสมัย เตรียมดึงคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อน

จักริน วังวิวัฒน์  นั่งแท่นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่อีกสมัย เตรียมดึงคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อน

- in headline, เศรษฐกิจ

จักริน วังวิวัฒน์  นั่งแท่นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่อีกสมัย พร้อมสานต่องานส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเชียงใหม่ หวังให้ผู้ประกอบการเดินหน้าธุรกิจด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม เตรียมดึงคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อน

เมื่อค่ำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่ โดยมีวาระสำคัญ คือ การเลือกประธานสภาอุตสาหกรรมฯและคณะกรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ชุดใหม่ มีวาระการทำงานปี 2567 – 2569 โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ในวาระนี้คือนายจักริน  วังวิวัฒน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัทชาระมิงค์ จำกัด

นายจักริน  วังวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทชาระมิงค์ จำกัด กล่าวภายหลังได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่อีกสมัยว่า รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมฯอีกสมัย ซึ่งตนและคณะกรรมการพร้อมที่จะดำเนินงานตามกรอบและนโยบายของทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และจะทำงานแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่เป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ การขับเคลื่อนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่หลังจากนี้คือการสานต่อการทำงานจากนโยบายที่ได้กำหนดไว้

“การดำเนินงานในวาระใหม่นี้ตนพร้อมสานต่อนโยบาย 3 i ประกอบด้วย Innovation-Implementation- Investment  เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการหลังเจอกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในหลายๆด้าน การดำเนินธุรกิจในยุคโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการจะต้องตระหนักถึงการนำนวัตกรรมผนวกกับเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจสำหรับโครงการ Northern Thailand Food Valley ที่สภาอุตสาหกรรมได้ขับเคลื่อนมาโดยตลอด  ในวาระการทำงานใหม่นี้จะมีการผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภูมิภาคและประเทศมากขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าสู่กระแสอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า”

นายจักริน กล่าวต่อว่า ในวาระการดำเนินงานที่ผ่านมาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ หอการค้า-อุตสาหกรรม โอบิฮิโระ ประเทศญี่ปุ่น      โดยได้ร่วมมือกันดำเนินกิจการด้านต่างๆ ในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และโอบิฮิโระภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น JICA ( Japan International Cooperation Agency) อาทิ การศึกษาดูงานและการร่วมออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของทั้งสองพื้นที่รวมถึงการสนับสนุนการฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมอาหาร  การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นต่างๆ  นอกจากนี้ยังได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีทำให้เกิดการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างกัน ดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการ Northern Thailand Food Valley จะเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปอย่างแท้จริง รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม 5 คลัสเตอร์ประกอบด้วย Food Cluster  Wellness Cluster/ Creative Cluster/ Digital Cluster/ Other Cluster เพื่อสร้างโอกาสสำหรับธุรกิจใหม่ สินค้าใหม่ และช่องทางการตลาดใหม่ๆ

“ตนพร้อมที่จะทำงานให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการทุกท่านได้ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกันอย่างเต็มที่อยู่แล้ว ในอีก 2 ปีต่อจากนี้จะเร่งผลักดันให้สภาอุตสาหกรรมเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs  อย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป” นายจักริน กล่าวในที่สุด

 

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้