ครั้งแรก ! ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่ 25 พาครูอาจารย์ขึ้นเหนือ เยือนศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ครั้งแรก ! ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่ 25 พาครูอาจารย์ขึ้นเหนือ เยือนศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

ครั้งแรก ! ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่ 25

พาครูอาจารย์ขึ้นเหนือ เยือนศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาที่ ยั่งยืนโดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ เพื่อให้เกิดความ เข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิตได้อย่างแท้จริง ด้วยการลงมือทำกับกิจกรรมในห้องเรียนที่ ใหญ่ที่สุดในโลก 4,800 กว่าโครงการในพระราชดำริทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย พร้อมทั้งได้ซึมซับพระราชประวัติและพระ ราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงสร้างไว้เพื่อให้ พสกนิกรได้นำมาพัฒนาเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

ซึ่งในกิจกรรมครั้งที่ 25 นี้ ได้พาครูอาจารย์ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็น 1 ใน 6 ศูนย์ จาก 4,800 โครงการในพระราชดำริ เป็นการศึกษา การพัฒนาป่าไม้ พื้นที่ต้นน้ำลำธาร ให้ได้ผลอย่าง สมบูรณ์ ผสานกับการศึกษาด้านการเกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์และโคนม และด้านเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นศูนย์ที่ สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ แล้วสามารถนำไปปฏิบัติต่อ ได้ เปรียบเสมือนเป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ลงมือทำกิจกรรมการเพาะเห็ด ที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นอาชีพเสริม การร่วมมอบเป็ดไข่ จํานวน 300 ตัวให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 15 โรงเรียนเพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้เพาะเลี้ยงและสามารถนำไข่ เป็ดมาบริโภคสำหรับมื้อกลางวัน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมประสบการณ์การทำแนวป้องกันไฟป่าเปียกตามแนว พระราชดำริ เป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาของไฟป่าตอบโจทย์เรื่องควันพิษมลภาวะที่เกิดจากควันไฟ ลดฝุ่น PM 2.5 ทั้งหมด เป็นการสอดแทรกความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และร่วมมือกันในการป้องกันเพื่อ บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติ รวมถึงตอกย้ำความเข้าใจในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พร้อมร่วมกิจกรรม Workshop ถอดรหัสนวัตกรรมศาสตร์พระราชา เรียนรู้นวัตกรรมสื่อการสอนสำหรับเยาวชนใน ศตวรรษที่ 21 Interactive Board Game จากวิทยากร อาจารย์ อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศ ไทย เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่และการพัฒนานวัตกรรมแบบก้าวกระโดดสำหรับองค์กร ต่อไป และรับฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ. นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี

นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชานี้เราได้ทำต่อเนื่องมาตั้งปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 25 เป็นการเริ่มต้นเดินก้าวเล็กๆ แต่ก้าวเดินอย่างมั่นคงต่อเนื่อง เราคาดหวังให้เกิดการต่อยอดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและพระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไปสู่เด็กและเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป ทั้งนี้จากกิจกรรมที่ผ่านมา ผลตอบรับจากครูอาจารย์ ที่ได้ร่วมกิจกรรม และนำกลับไปต่อยอดสอนให้กับเด็กๆ ได้ผลดีมาก ทั้งครูและเด็กเกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ และมีความ เข้าใจในเรื่องราวของโครงการในพระราชดำริมากขึ้น สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ในการสร้างอาชีพได้

และที่สำคัญคือได้เข้าใจ เรียนรู้ สามารถนำไปพัฒนาตนเอง ด้วยหลักคุณธรรม 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ เกิดทัศนคติทางบวก ต่อครอบครัว สังคม ไปจนถึงประเทศชาติ ทั้งนี้ เรา ยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อโครงการเพื่อก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป” นางวิชชุดา กล่าวเพิ่มเติม

ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี กล่าวว่า “โครงการนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ข้อขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN SDGS ภายในปี 2030 เป็นการสร้างสมดุลให้เกิด ขึ้นกับวิถีชีวิตและโลกใบนี้ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกองค์กร และบุคคล ต้องตระหนักและเตรียมการ ซึ่งการสร้างความรู้ ความ เข้าใจเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้น ต้องมีการวางแผนดำเนินการและสื่อสารอย่างทั่วถึง รวมถึงการสร้าง ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จะช่วยให้คนไทยได้เข้าใจวิถีความยั่งยืนและนำพา ให้พึ่งพาตนเองได้”

โครงการ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิ ประเทศไทยใสสะอาด สำนักโครงการและจัดการความรู้ (OKMD) มูลนิธิธรรมดี กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดรหัสพระ อัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในการทรงงานเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของพสกนิกรให้มีความสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดี อีกทั้งยังเพื่อสนองตามพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ “เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

You may also like

ผบ.นบ.ยส.35 ระบุชายแดนภาคเหนือยังคงเป็นแหล่งพักยา เล็งตั้งแหล่งข่าวประชาชนแบบลับ หวังเสริมมาตรการป้องกันยาตามแนวชายแดน

จำนวนผู้