คณะศรัทธา-คณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้างหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนหลวงปู่พระครูมงคธรรมวัตรหรือครูบาก๋อง อดีตเจ้าอาวาสวัดกู่แดง

คณะศรัทธา-คณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้างหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนหลวงปู่พระครูมงคธรรมวัตรหรือครูบาก๋อง อดีตเจ้าอาวาสวัดกู่แดง

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

          คณะศรัทธา-คณะกรรมการดำเนินงานจัดสร้างหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนหลวงปู่พระครูมงคธรรมวัตรหรือครูบาก๋อง อดีตเจ้าอาวาสวัดกู่แดง ต.หนองแฝก อ.สารภีเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญใหญ่ก่อนจะนำหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนประดิษฐานไว้ที่วัดกู่แดง

วันที่ 22 ก.ค.61 ที่วัดกู่แดง ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ได้มีพิธีทำบุญหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนหลวงปู่ พระครูมงคลธรรมวัตร อดีตเจ้าอาวาสวัดกู่แดง ต.หนองแฝกและอดีตเจ้าคณะตำบลดอนแก้ว-ท่ากว้าง อ.สารภี โดยในเวลา 08.09 น.ได้มีพิธีบวงสรวงหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนฯ และขบวนแสดงตามวิถีเชิงวัฒนธรรมล้านนาหรือฟ้อนเล็บ และในเวลา 09.59 น.มีพิธีทักษิณานุปทานอุทิศส่วนกุศลแด่หลวงปู่พระครูมงคลธรรมวัตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ โดยมีนายไพรัช ใหม่ชมพู รองนายกอบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ซึ่งดร.วีระ สิริเสรีภาพ เป็นประธานกรรมการจัดการฯ และพระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 กล่าวสัมโมทนียกถา

ทั้งนี้หุ่นขี้ผี้งหลวงปู่พระครูมงคลธรรมวัตรหรือครูบาก๋อง คณะศิษยานุศิษย์และคณะศรัทธาประชาชนได้จัดทำขึ้น โดยจัดสร้างเหรียญรูปเหมือนจำนวน 3,000 เหรียญเพื่อนำรายได้จากการบูชามาจัดสร้างรูปเหมือนดังกล่าว และรูปเหมือนดังกล่าวได้ผ่านพิธีปลุกเสก 9 วัดจากพระพรหมมงคล วัดพระธาตุศรีจอมทอง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 พระเทพโกศล วัดศรีโสดา พระเทพปริยัติ วัดเจ็ดยอด หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก วัดบ้านฟ่อน อ.หางดง เจ้าคุณพระสุวรรณเมธี วัดพระธาตุศรีจอมทอง พระครูสุจิตบุญญาจารณ์ วัดหนองแฝก พระครูประภัศร ธรรมรังสี(ครูบาจันต๊ะรังสี) วัดกู่เต้า พระครูสิริศีลสังวร (ครูบาน้อยเตชะปัญโญ) วัดศรีดอนมูลและพระครูสังฆรักษ์ทฤตฐิตวิริโย (ครูบาโต)วัดพระบาทปางแฟน ซึ่งงานสมโภชหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่พระครูมงคลธรรวัตรหรือครูบาก๋อง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค.61

สำหรับหลวงปู่พระครูมงคลธรรมวัตร นามเดิมชื่อ จำนง ฉายา ชยมงดโล เป็นบุตรของนายตา นางดี เงาแสง(แสนศรี) เกิดที่บ้านกู่แดง ต.หนองแฝก อ.สารภี บรรพชาขณะอายุได้ 13 ปี และอุปสมบทเมื่อ 24 พ.ค.2477 ที่วัดกู่แดง โดยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกู่แดงเมื่อปี 2479 ปี 2510 เป็นเจ้าคณะตำบลดอนแก้ว-ท่ากว้างและปี 2539 เป็นเจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์และมรณภาพเมื่อ 27 สิงหาคม 2549 สิริอายุได้ 3 ปี โดยมรณภาพผ่านมาแล้ว 12 ปี นับถึงปีปัจจุบันได้ 105 ปี

ในช่วงที่หลวงปู่ยังครองสมณเพศได้มีผลงานด้านต่างๆ มากมาย ทางด้านศึกษาสงเคราะห์ได้สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา อาทิ จัดตั้งกองทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรตลอดถึงเยาวชนภายในหมู่บ้าน มอบรางวัลและสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์กีฬา มอบรางวัลแก่ผู้ที่สอบถ่ายธรรมสนามหลวงและจัดหายานพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาของศิษยานุศิษย์ภายในวัด

นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนงานด้านการวิจัย ในการให้ข้อมูลระบบสังคมของชาวบ้านกู่แดงแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและต่างประเทศ อาทิ Dr.Konrad Kinghill จากมหาวิทยาลัยพายัพ Dr.Jake M.Potter,Thai Peasant Social Structure จากชิคาโก สหรัฐอเมริกาและDr.Jji Varghse,Environmental and Action in a Northem Thai Village จาก Alderta Cananda และยังรวมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาจากอีกหลายๆ มหาวิทยาลัย

ในด้านงานเผยแผ่ธรรม เป็นประธานฝ่ายปฏิบัติธรรมเข้าโสสานกรรมเป็นประจำทุกปีภายในตำบลและเป็นกรรมการจัดงานบรรพชาภาคฤดูร้อนของคณะสงฆ์อำเภอสารภี ในด้านงานสาธารณูปการภายในวัดตั้งแต่ปี 2497-2455ได้สร้างพระวิหารวัดกู่แดง 2 ครั้ง สร้างกุฏิสงฆ์ สร้างศาลาบาตร สร้างหอพระไตรปิฏก สร้างศาลาไทย สร้างพระเจดีย์ สร้างศาลามงคลธรรมวัตร สร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน สร้างหอระฆังและห้องน้ำ สร้างอุโบสถและกำแพง สร้างกุฏิ”มงคลธรรมวัตรราษฎร์”สิ้นทุนทรัพย์กว่า 20 ล้านบาทในขณะนั้น

นอกจากนี้ยังมีผลงานด้านงานพัฒนาชุมชน โดยเป็นประธานสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ต.หนองแฝกสู่ถนนสายยางเนิ้ง-ขัวมุง ระยะทาง 1.5 กม.พัฒนาปรับปรุงถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ต.หนองแฝกสู่ถนนสายหัวฝาย-ลำพูน ปลูกไม้ยืนต้นบริเวณขอบถนนเข้าสู่หมู่ 6 อนุญาตให้ใช้บริเวณพื้นที่วัดสร้างประปาหมู่บ้านหมู่ 6 ร่วมกับประชาชน พัฒนาถนนทุกสายในหมู่บ้านในวันสำคัญของศาสนาและของชาติ สนับสนุนส่งเสริมงานอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะการจักสานและงานใบตอง ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับแก่คนในชุมชน เป็นผู้นำคณะศรัทธานำอาหาร สิ่งของครื่องใช้บริจาคให้แก่ผู้ยากจน คนพิการ และด้อยโอกาสที่ห่างไกล สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการต่อต้านยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและระดับจังหวัด ซึ่งหลวงปู่พระครูมงคลธรรมวัตรเป็นที่รักเคารพและมีลูกศิษย์ทั่วสารทิศ.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้