ขับเคลื่อนวัตรปฏิบัติและมโนปฏิปทาของครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่นานาประเทศผ่านกระบวนการธรรมทูต

ขับเคลื่อนวัตรปฏิบัติและมโนปฏิปทาของครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่นานาประเทศผ่านกระบวนการธรรมทูต

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ มูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนา และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) และมหาวิทยาลัยในพื้นที่เตรียมจัดทำชุดประกาศเกียรติคุณของครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเตรียมเสนอครูบาเจ้าศรีวิชัยให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ผ่านกระบวนการธรรมทูต


มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ มูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนา และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) โดยนายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับ ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่จัดทำชุดประกาศเกียรติคุณของครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อขับเคลื่อนวัตรปฏิบัติและมโนปฏิปทาของครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่นานาประเทศผ่านกระบวนการธรรมทูต และเป็นส่วนนำของกระบวนการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่การการยกย่อง ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ขององค์การยูเนสโก ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ ในวาระครบ 150 ปี ชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย (2571)
นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ มูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนา และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เตรียมจัดงานเผยแพร่ประกาศเกียรติคุณครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ข่วงพระเจ้าล้านนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปากทางเข้าห้วยตึงเฒ่าในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นส่วนนำของกระบวนการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่การการยกย่อง ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ขององค์การยูเนสโก โดยภายในการจะมีการจะมีการมอบบทสวดพระคาถาบารมี 30 ทัศ และคลิปตัวอย่างการสวดมนต์ที่แปลและจัดทำเป็นภาษาต่างๆกว่า 5 ภาษาให้กับคณะธรรมทูตประเทศต่างๆกว่า 10 ประเทศเพื่อเผยแพร่ประกาศเกียรติคุณครูบาเจ้าศรีวิชัย และเป็นส่วนนำของกระบวนการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่การการยกย่อง ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ขององค์การยูเนสโก
ซึ่งกระบวนการธรรมทูตที่เผยแพร่ในแต่ละประเทศ จะประกอบด้วยบทสวดพระคาถาบารมี 30 ทัศ และคลิปตัวอย่างการสวดมนต์ที่แปลและจัดทำเป็นภาษาต่างๆ 5 ภาษา ประกอบด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาบาลี ภาษาไต ภาษาพม่า ภาษามะโอ โดยคลิปตัวอย่างการสวดมนต์ที่แปลและจัดทำเป็นภาษาต่างๆนั้นจะมีกระบวนการจัดทำที่แตกต่างออกไป เช่น การสวดมนต์ที่แปลเป็นภาษาไทยใหญ่ จะต้องเกิดจากพระสงฆ์ที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาและวัฒนธรรมประเทศนั้นๆ ซึ่งคณะจัดทำได้รับบารมีจากพระครูประภัศร์ธรรมรังสี เจ้าอาวาสวัดกู่เต้า อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการถ่ายทอดบทสวด พร้อมรูปแบบการสวดมนต์ตามประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
สำหรับภาษาพม่าและภาษามะโอคณะจัดทำได้รับบารมีจากพระสมุห์อานนท์ อินทวโส ( ปู่อ้าย ) เจ้าอาวาสวัดหนองคำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานสงฆ์และประธานที่ปรึกษากลุ่มชาติพันธุ์ประโอ ( ต๋องลู่ )ในประเทศไทย ท่านจะเป็นผู้ถ่ายทอดบทสวด พร้อมรูปแบบการสวดมนต์ตามประเพณีวัฒนธรรมของชาวพม่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
ในส่วนของภาษาไต และภาษาบาลี นั้น คณะจัดทำได้รับความอนุเคราะห์การแปลจากพระหน่อคำ วัดสุวรรณาราม(บ้านป่าลาน) ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน โดยท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีความชำนาญภาษาไต และภาษาบาลี ท่านจะเป็นพระสงฆ์ที่จะสวดมนต์เป็นภาษาไต และภาษาบาลี เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้กับพุทธศาสนิกชนชาวไทยใหญ่
อย่างไรก็ตามการนำชุดประกาศเกียรติคุณของครูบาเจ้าศรีวิชัย ไปเผยแพร่ยังนานาประเทศ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญหนึ่ง ในการเตรียมเสนอครูบาเจ้าศรีวิชัยให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ทางด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพต่อองค์การยูเนสโก
#เสนอครูบาเจ้าศรีวิชัยบุคคลสำคัญของโลก

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้