ของบ 10 ล้านศึกษาทางลอด-ต่างระดับสนามบินเพิ่มช่องจราจรแก้รถติด/น้ำท่วมขัง

ของบ 10 ล้านศึกษาทางลอด-ต่างระดับสนามบินเพิ่มช่องจราจรแก้รถติด/น้ำท่วมขัง

- in headline, จับกระแสสังคม

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ 2 ของบ 10 ล้านศึกษาและออกแบบสร้างทางลอดหรือทางแยกต่างระดับสนามบิน หลังขอขยายผิวจราจรเพิ่มอีก 1 ช่องทางแก้ปัญหารถติด น้ำท่วมขัง

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.60 ที่ห้องประชุมกองบังคับการกองบิน 41แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ได้จัดประชุมหารือร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  ตัวแทนท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นการสร้างทางกลับรถยนต์ บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งอยู่ในเขตกองบิน 41 เพื่อให้การสัญจรของยานพาหนะบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กล่าวว่า แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) กรมทางหลวงได้ทำโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณทางแยกทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจั่น – เชียงใหม่ บริเวณ กม.6+017 และ กม.6+217แยกสนามบิน และ แยกวงแหวนสนามบิน โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหา 3 ระยะ ได้แก่ ในระยะเร่งด่วน ปี2560 ปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจร ของทั้ง 2 ทางแยกให้สัมพันธ์กัน ให้เป็นระบบ Adaptive VA.ใช้งบประมาณ 3 ล้านบาท รวมทั้งปรับปรุงเพิ่มช่องจราจรและระบบระบายน้ำบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันแอร์พอร์ต เพื่อลดปัญหาการจราจรบริเวณทางแยก ซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 10 ล้านบาท

ในระยะกลาง ปี 2561 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาและออกแบบการก่อสร้างทางลอดหรือทางแยกต่างระดับสนามบิน โดยจะใช้งบประมาณในการศึกษาจำนวน 10 ล้านบาท และในระยะสุดท้าย ปี 2562 ก่อสร้างทางลอดหรือ ทางแยกต่างระดับสนามบิน โดยจะรดผลการศึกษาที่เหมาะสมต่อไป

ผอ.แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กล่าวด้วยว่า ในการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ เป็นการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งแรก เบื้องต้นได้หารือกับทางผวจ.เชียงใหม่ถึงปัญหาน้ำท่วมขังที่ผ่านมา และได้เสนอของบประมาณสนับสนุนจากทางจังหวัดเพื่อมาดำเนินการแล้ว โดยจะนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประชุมพิจารณาหารือในครั้งต่อไป.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้