กอ.รมน.ภาค 3 ส่งมอบโรงไฟฟ้าชุมชนต้นแบบให้กับอบต.ในพื้นที่อมก๋อย 4 แห่งและอบต.เมืองคอง อ.เชียงดาว

กอ.รมน.ภาค 3 ส่งมอบโรงไฟฟ้าชุมชนต้นแบบให้กับอบต.ในพื้นที่อมก๋อย 4 แห่งและอบต.เมืองคอง อ.เชียงดาว

          กอ.รมน.ภาค 3 ส่งมอบโรงไฟฟ้าชุมชนต้นแบบให้กับอบต.ในพื้นที่อมก๋อย 4 แห่งและอบต.เมืองคอง อ.เชียงดาว หลังจัดหาโซล่าเซลล์ติดตั้งให้หมู่บ้านในพื้นที่กันการไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยได้รับการการสนับสนุนงบจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกว่า 45 ล้านบาทมาดำเนินการ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานให้คนในพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

เมื่อเวลา 10.30 น.ที่ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เลขาธิการกอ.รมน.ภาค 3 พร้อมด้วยนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผวจ.เชียงใหม่ ,พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร รองผบ.มทบ.33,นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่และนายธีรเดช พิชัย นายกอบต.เมืองคองได้ร่วมกันแถลงข่าวโครงการส่งมอบ – รับมอบ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน(โซล่าเซล)ระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกับอบต.แม่ตื่น,อบต.ม่อนจอง,อบต.สบโขง อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่และอบต.เมืองคอง อ.เชียงดาว ตามโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ของกอ.รมน.

พล.ต.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เลขาธิการกอ.รมน.ภาค 3 กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อมก๋อย(ศพม.อ.อมก๋อย)เป็นหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นและวางแผนให้สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานให้ประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกับพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้ทัดเทียมกับพื้นที่อื่นๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งในพื้นที่อมก๋อยยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่ขาดแคลนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะไฟฟ้าซึ่งศพม.อ.อมก๋อยได้เสนอความต้องการของพื้นที่ผ่านกอ.รมน.ภาค 3 เพื่อให้กอ.รมน.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในปีงบประมาณ 2561 และได้รับการสนับสนุนงบฯในปี 62 เพื่อสร้างต้นแบบนำร่องและแนวทางในการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ 5 แห่ง ประกอบด้วย ชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 4 แห่งคือ บ้านพะอัน บ้านจกปก บ้านห้วยไก่ป่าและบ้านมูเซอหลังเมือง และอีกเป้าหมายคือพื้นที่ปลายสายของระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีปัญหาไฟตกดับ ที่ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว

กอ.รมน.ได้สร้างต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชนแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2563 พร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังสถานที่ส่วนกลางของชุมชน และหลังจากนั้นได้ดำเนินกระบวนการส่งมอบระบบให้กับอบต.ควบคู่กับการสร้างความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยีร่วมกับชุมชน เพื่อจัดตั้งกองทุนไฟฟ้าชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันบ้านพะอัน บ้านจกปกและบ้านห้วยไก่ป่าได้จัดตั้งกองทุนไฟฟ้าชุมชนและจ่ายกระแสไฟให้กับครัวเรือนแล้วตั้งแต่เดือนพ.ค.64 ที่ผ่านมา และจะส่งมอบและรับมอบระบบดังกล่าวให้อบต.แม่ตื่น สบโขงและม่อนจองวันที่ 27 ส.ค.นี้โดยกอ.รมน.และศมพ.อ.อมก๋อยและอบต.จะบูรณาการในการดำเนินการร่วมกันเพื่อผลสำรวจของโครงการที่จะสามารถเป็นต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

“ทั้งนี้ได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 210 กิโลวัตต์ ระบบกักเก็บพลังงานยแบตเตอรี่ลิเทียม ขนาดความจุ 840 กิโลงัตต์-ชั่วโมง โครงข่ายไฟฟ้าชุมชนระยะทาง 4,500 เมตร เสาไฟแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 120 ต้น โดยทั้ง 4 หมู่บ้านในอ.ก๋อยใช้งบประมาณดำเนินการ 45 ล้านบาท ซึ่งห้องควบคุมระบบจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้คงอุณหภูมิที่ 25 องศาและปิดประตูไว้ไม่มีจนท.ประจำเพราะไม่ต้องซ่อมบำรุง แต่ระบบจะทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ถ้าระบบขัดข้องก็จะโชว์มาที่ศูนย์ควบคุมที่จังหวัด ซึ่งก็จะช่วยลดภาระการบำรุงรักษาของอบต.ที่รับมอบด้วย ส่วนที่ต.เมืองคอง อ.เชียงดาวใช้งบประมาณ 5.4 ล้านบาท” พล.ต.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 3 กล่าว

ทางด้านพ.อ.ธีระ กล่าวว่า สำหรับโรงไฟฟ้าชุมชนบ้านพะอัน ต.สบโขงมีประชากร 70 ครัวเรือนใช้งบประมาณดำเนินการก่อสร้าง 10.7 ล้านบาท บ้านจกปก ต.แม่ตื่น มีประชากร 67 ครัวเรือนใช้งบ 10.5 ล้านบาท บ้านห้วยไก่ป่า มีประชากร 152 ครัวเรือนใช้งบ 10.7 ล้านบาทและบ้านมูเซอหลังเมืองมี 106 ครัวเรือนใช้งบ 11.7 ล้านบาท ซึ่งทุกชุมชนจะมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแม่ฟ้าหลวงใช้สำหรับการเรียนการสอนด้วย.

 

 

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้