กองกำลังผาเมืองแถลงผลงาน ในห้วง 3 เดือนที่ผ่านมา

กองกำลังผาเมืองแถลงผลงาน ในห้วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ผบ.กองกำลังผาเผืองแถลงผลงานในห้วง 3 เดือนสกัดกันยาเสพติดได้กว่า 70% คิดเป็นมูลค่ายาเสพติด 3,500 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมกองกำลังผาเมืองพลตรี ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 เป็นประธานแถลงผลการปฏิบัติงานของกองกำลังผาเมือง/กองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ในห้วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง กล่าวว่า กองกำลังผาเมือง มีภารกิจป้องกันชายแดนในเขตรับผิดชอบตั้งแต่รอยต่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดเชียงใหม่ จนถึงรอยต่อของ จังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดเลย ครอบคลุมพื้นที่ 24 อำเภอชายแดน 6 จังหวัด รวมความยาวตามแนวชายแดน 933 กิโลเมตร โดยปฏิบัติงานด้านการป้องกันชายแดน ยึดถือตามพันธกิจ 5 ประการ ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในห้วงที่ผ่านมา สถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านและพื้นที่ตามแนวชายแดน ไม่มีกองกำลังติดอาวุธรุกล้ำอธิปไตย สถานการณ์โดยรวมอยู่ในภาวะปกติ
นอกเหนือจากการป้องกันชายแดนแล้ว หน่วยยังมุ่งมั่นต่อการเทิดทูนสถาบันหลัก ของชาติ ทุ่มเทกำลังในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีความสามัคคีร่วมมือกันกับทุกส่วนทุกฝ่าย และดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ในแต่ละด้าน ดังนี้ 1. การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
1.1 การรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 3 ครั้ง
1.2 การร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 24 ครั้ง
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จำนวน 77 ครั้ง
1.4 การรับองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 7 ครั้ง
1.5 การรับองคมนตรี มาปฏิบัติภารกิจเพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมอบถุงพระราชทานให้แก่เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชน จำนวน 7 ครั้ง
1.6 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต จำนวน 18 ครั้ง ปริมาณโลหิต 49,950 ซีซี
2. การพัฒนาสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน กองกำลังผาเมือง สร้างความร่วมมือและร่วมดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน
2.1 ด้าน สปป.ลาว ผ่านกลไกชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว จำนวน 3 ครั้ง
2.2 ด้านเมียนมา ผ่านกลไกของคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (TBC) เป็นทางการ จำนวน 1 ครั้ง ไม่เป็นทางการ จำนวน 5 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการสำนักงานประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน จำนวน 1 ครั้ง
และการช่วยเหลือคนไทย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในเมือง เล่าก์ก่าย ประเทศเมียนมา โดยการประสานความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC จำนวน 4 ครั้ง สามารถช่วยเหลือคนไทยได้ จำนวน 178 คนดังนี้
– ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 66 ช่วยเหลือคนไทย จำนวน 41 คน
– ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 66 ช่วยเหลือคนไทย จำนวน 24 คน
– ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 66 ช่วยเหลือคนไทย จำนวน 2 คน
– ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 66 ช่วยเหลือคนไทย จำนวน 111 คน
2.3 การพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างฐานปฏิบัติการ เพื่อประสานความร่วมมือ ในการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ ตามแนวชายแดนมีการพบปะ จำนวน 20 ครั้ง (เมียนมา 14 ครั้ง ลาว 6 ครั้ง)
3. สรุปผลการปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด (1 ต.ต. 66 – ปัจจุบัน)
3.1 การสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน
หน่วยได้ดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความรุนแรงของปัญหา ยาเสพติดรวมถึงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน อย่างเข้มงวด โดยหน่วยสามารถสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด จำนวน 113 ครั้ง ตรวจยึดยาบ้าได้ 34 ล้านเม็ด, ไอซ์ 591 กิโลกรัม, เฮโรอีน และฝิ่นได้จำนวนหนึ่ง สามารถจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 131 คน กลุ่มขบวนการเสียชีวิต จำนวน 22 ราย จากการปะทะกับเจ้าหน้าที่ จำนวน 12 ครั้ง โดยมี ผลการปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้
1) เมื่อ 6 ต.ค. 66 ร้อย.ตชด.316 ฉก.ตชด.31 ปะทะกลุ่มขบวนการฯ บริเวณ บ.นาผักฮาด ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จว.อ.ต. ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 201 เม็ด กลุ่มขบวนการฯเสียชีวิต 1 ศพ
2) เมื่อ 8 ต.ค. 66 ร้อย.ม.2 ฉก.ทัพเจ้าตาก ปะทะกลุ่มขบวนการฯ บริเวณ ช่องทางสันเกล็ดทอง บ.สันมะเค็ด ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จว.ช.ร. ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 500,000 เม็ด
3) เมื่อ 11 พ.ย. 66 ร้อย.ทพ.3107 ฉก.ทพ.31 ปะทะกลุ่มขบวนการฯ บริเวณ ช่องทางสันมะเค็ด บ.สันมะเค็ด ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร. ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 240,000 เม็ด กลุ่มขบวนการฯเสียชีวิต 1 ศพ
4) เมื่อ 14 พ.ย. 66 ร้อย.ม.4 ฉก.ไชยานุภาพ ปะทะกลุ่มขบวนการฯ บริเวณ บ.ป่ากล้วย ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จว.ช.ม. ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 500,000 เม็ด และฝิ่นดิบ น้ำหนัก 6.4 กก. กลุ่มขบวนการฯเสียชีวิต 2 ศพ
5) เมื่อ 21 พ.ย. 66 ร้อย.ม.3 ฉก.ไชยานุภาพ ปะทะกลุ่มขบวนการฯ บริเวณ ช่องทางบ้านนอแล ศาลาแปดเหลี่ยม ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จว.ช.ม. ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 110,000 เม็ด
6) เมื่อ 24 พ.ย. 66 ร้อย.ทพ.3203 บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.3 ปะทะ กลุ่มขบวนการฯ บริเวณ ช่องทางคอกวัว (ดอยหมากลาง) ต.แม่อาย อ.แม่อาย จว.ช.ม. ตรวจยึดเฮโรอีน จำนวน 528 กรัม
7) เมื่อ 24 พ.ย. 66 ร้อย.ทพ.3206 บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.3 ปะทะกลุ่มขบวนการฯ บริเวณ บ.นามะอื้น ต.แม่อาย อ.แม่อาย จว.ช.ม. ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 530,000 เม็ด
8) เมื่อ 2 ธ.ค. 66 ร้อย.ม.4 ฉก.ไชยานุภาพ ปะทะกลุ่มขบวนการฯ บริเวณ ช่องทางปางตอง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จว.ช.ม. ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 424,000 เม็ด
9) เมื่อ 16 ธ.ค. 66 ฉก.ทัพเจ้าตาก ปะทะกลุ่มขบวนการฯ บริเวณ บ.ปางมะหัน ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร. ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 2,040,000 เม็ด กลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต 15 ศพ
10) เมื่อ 20 ธ.ค. 66 ร้อย.ทพ.3201 บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.3 ปะทะกลุ่มขบวนการฯ บริเวณ บ.ปะสี ต.มะลิกา อ.แม่อาย จว.ช.ม. ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 2,060,000 เม็ด กลุ่มขบวนการฯเสียชีวิต 2 ศพ
11) เมื่อ 21 ธ.ค. 66 ฉก.ไชยานุภาพ ปะทะกลุ่มขบวนการฯ บริเวณ บ.นาศิริ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 224,000 เม็ด เฮโรอีน น้ำหนัก 800 กรัม กลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต 1 ศพ
12) เมื่อ 26 ธ.ค. 66 ร้อย.ม.4 ฉก.ไชยานุภาพ ปะทะกลุ่มขบวนการฯ บริเวณ บ.หนองเต่า ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จว.ช.ม. ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 300,000 เม็ด
และการจับกุมยาเสพติดปริมาณสูงมากที่สำคัญ จำนวน 5 ครั้ง โดยมีผลการปฏิบัติ ดังนี้
1) เมื่อ 1 ต.ค. 66 ร้อย.ทพ.3103 ฉก.ทพ.31 ตรวจยึดไอซ์ 591 กก. บริเวณ บ.ม่วงไพรวัลย์ ต.เวียง อ.เทิง จว.ช.ร.
2) เมื่อ 17 ต.ค. 66 ร้อย.ม.1 ฉก.ไชยานุภาพ ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 11,998,000 เม็ด บริเวณ บ.ใหม่เมืองจ๊อด ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จว.ช.ม.
3) เมื่อ 3 พ.ย. 66 ร้อย.ทพ.3102 ฉก.ทพ.31 ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 7,008,849 เม็ด บริเวณ บ.สันมะเค็ด ม.๙ ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จว.ช.ร.
4) เมื่อ 21 พ.ย. 66 นรข.เขตเชียงราย ร่วมกับ ชป.ข่าว กกล.ผาเมือง ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 2,990,000 เม็ด บริเวณ บ.สวนดอก ม.8 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จว.ช.ร.
5) เมื่อ 6 ธ.ค. 66 ฉก.ไชยานุภาพ ร่วมกับ สภ.เชียงดาว ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 4,900,000 เม็ด บริเวณ หน้าโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จว.ช.ม.
และการจับกุมยาเสพติดปริมาณสูงที่สำคัญ จำนวน 5 ครั้ง โดยมีผลการปฏิบัติ ดังนี้
1) เมื่อ 23 ต.ค. 66 ร้อย.ม.4 ฉก.ไชยานุภาพ ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 500,000 เม็ด บริเวณ บริษัทขนส่ง Flash Express สาขาฝาง ต.เวียง อ.ฝาง จว.ช.ม.
2) เมื่อ 23 ต.ค. 66 ฉก.ทพ.๓๑, ร้อย.ตชด.๓๒๗ และ ชป.สท.ที่ ๖ มว.สท.กกล.ผาเมือง ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 100,000 เม็ด บริเวณ ด่านตรวจ กิ่วทัพยั้ง บ.ปงตอง ต.แม่จัน อ.แม่จัน จว.ช.ร.
3) เมื่อ 24 ต.ค. 66 ร้อย.ทพ.3102 ฉก.ทพ.๓๑ ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 140,000 เม็ด บริเวณ หน้า รพ.เกษมราษฎร์ สาขาเชียงแสน บ.หัวเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน จว.ช.ร.
4) เมื่อ 1 พ.ย. 66 ร้อย.ทพ.3102 ฉก.ทพ.31 ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 100,000 เม็ด บริเวณจุดตรวจป่าสักน้อย ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จว.ช.ร.
5) เมื่อ 19 ธ.ค. 66 ร้อย ทพ.3101 ฉก.ทพ.31 ร่วมกับ ชุดสืบสวน ภ.จว.เชียงราย และ สภ.เชียงของ ตรวจยึดยาบ้า 200,000 เม็ด บริเวณ จุดตรวจท่าเจริญ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จว.ช.ร.

เทียบกับสถิติการสกัดกั้นในห้วงปี 2566 กับปี 2567 หน่วยสามารถตรวจยึดยาบ้า เฮโรอีน และฝิ่น ได้เพิ่มมากขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบการจับกุม ยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ชายแดนกับพื้นที่ตอนใน พบว่าสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ ณ แนวชายแดนประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้เป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปริมาณยาเสพติดที่กองกำลังผาเมืองยึดได้ในห้วง 3 เดือนนี้ หากสามารถเล็ดลอดเข้าสู่พื้นที่ ตอนในได้ จะสร้างความเสียหายต่อสังคมและทำลายคนในประเทศไทยอย่างประเมินค่าไม่ได้ ซึ่งคิดเป็นมูลค่ายาเสพติดได้ 3,500 ล้านบาท

3.2 การสกัดกั้นและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ ดังนี้
– สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ได้จำนวน 57 คน
– สกัดกั้นการลักลอบโจรกรรมรถข้ามแดน ได้จำนวน 61 คัน
– การจับกุมสินค้าหนีภาษี ได้แก่ บุหรี่, สุรา, ซากสัตว์ และสินค้าทางการเกษตร
และการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ รวมเป็นมูลค่าความเสียหาย 4.7 ล้านบาท
4. การช่วยเหลือประชาชน
4.1 หน่วยร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ยากไร้และกลุ่มเปราะบางทางสังคมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้
4.1.1 การซ่อมแซม/สร้างบ้านผู้ยากไร้ จำนวน 6 ครั้ง
4.1.2 การมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวน 21 ครั้ง
4.2 การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ จำนวน 109 ครั้ง ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจำนวน 561 ราย
4.3 การแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาว มีผู้ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 427 ครั้ง ผ้าห่มจำนวน 2,135 ผืน
4.4 การเตรียมการช่วยเหลือการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการดับไฟป่า จำนวน 55 ชุดปฏิบัติการ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ดังนี้
– พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 26 ชุดปฏิบัติการ
– พื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา จำนวน 25 ชุดปฏิบัติการ
– พื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 4 ชุดปฏิบัติการ
4.5 การสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยหนักที่อยู่พื้นที่ทุรกันดารห่างไกล โดยจัด เฮลิคอปเตอร์ทหารแบบ 212 และเฮลิคอปเตอร์ทหารแบบ 145 รับผู้ป่วย จำนวน 10 ครั้ง มีผู้ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 10 ราย

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้