ปายจัด”ตักบาตรผักปลอดสาร” กระตุ้นชาวบ้านผลิต-บริโภคผักปลอดภัย

ปายจัด”ตักบาตรผักปลอดสาร” กระตุ้นชาวบ้านผลิต-บริโภคผักปลอดภัย

แม่ฮ่องสอน / กลุ่มปลูกผักปลอดสารบ้านม่วงสร้อยไอเดียเก๋ จัดกิจกรรม“ตักบาตรผักปลอดสารพิษ” 17 ต.ค.นี้ เชื่อมโยงอาหารปลอดภัยสู่งานบุญ หนุนให้ชาวบ้านเกิดความตระหนักเรื่องสุขภาพ พร้อมสร้างจุดขายดึงนักท่องเที่ยวเข้าชุมชน  นายไฉน  นั้นหม่อง ประธานกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านม่วงสร้อย หมู่ 3 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ชุมชนม่วงสร้อย  มีประชากรทั้งสิ้น 994 คน สภาพพื้นที่หมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขา มีลักษณะเป็นเนิน มีลำห้วยม่วงสร้อย ลำน้ำเติง ไหลผ่าน ทำให้มีน้ำที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูก อาชีพส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพการเกษตรกรปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง กระเทียม ทำนา และเลี้ยงสัตว์ สำหรับใช้บริโภคในครัวเรือน แต่ปัจจุบันกลับพบปัญหาจากการใช้สารเคมีในการปลูกผัก/การบริโภคผักที่มีสารเคมีตกค้าง

จึงได้ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินโครงการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ขึ้นภายในชุมชน เพื่อปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีไว้บริโภคในครัวเรือน ขณะเดียวกันก็ได้ประสานกับเจ้าหน้าที  รพ.สต.บ้านม่วงสร้อย มาให้ความรู้เรื่องสารพิษตกค้างในร่ายกายแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของการปลูกพืชผัก ผลไม้ โดยใช้สารเคมี ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว สมาชิกจึงหันมาปลูกพืชผัก ผลไม้ แบบไม่ใช้สารเคมี ซึ่งเมื่อทำแล้วดี ก็เกิดการขยายผลออกไปยังครัวเรือนอื่นๆ ในหมู่บ้านมากขึ้นเรื่อยๆ“เมื่อผักมีมาก คนในชุมชนจึงคิดหาแนวทางที่จะทำให้เกิดการบริโภคผักปลอดสารพิษมากขึ้น และเห็นคุณค่าของผักปลอดสารพิษ โดยจัดกิจกรรมขึ้นมาภายได้โจทย์ ที่ให้เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี เพื่อให้เกิดความยั่งยืน            ซึ่งพื้นฐานชุมชนบ้านม่วงสร้อย ประชากรส่วนมากสืบเชื้อสายมาจากชนชาติไทยใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ มีวัดม่วงสร้อยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งหมู่บ้าน ประกอบกับชาวบ้านส่วนใหญ่ชอบทำบุญ ในที่สุดจึงได้แนวคิด “การตักบาตรผักปลอดสารพิษ”   ในช่วงสัปดาห์ออกพรรษาขึ้น เพื่อให้คนในชุมชนรู้จักการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนา และปลูกฝังให้รู้จักการแบ่งปัน สร้างพลังแห่งความศรัทธา นำผักปลอดสารพิษที่ชาวบ้านปลูกไว้มาใส่บาตรให้ต่อเนื่องทุกปี”  ประธานกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านม่วงสร้อย กล่าว

ผลสะท้อนกลับจากกิจกรรมนี้ ปรากฏว่าคนในชุมชน หันมาให้ความสำคัญกับการปลูกและการบริโภคผักปลอดสารพิษมากขึ้น เนื่องจากผักปลอดสารพิษถูกนำไปผูกโยงกับเรื่องบุญ  ดังนั้นก่อนช่วงออกพรรษาที่จะมีการจัดกิจกรรม ครัวเรือนต่างๆ จะปลูกผักปลอดสารพิษของตัวเองล่วงหน้าหลายเดือน เพื่อให้ทันช่วงตักบาตร ขณะเดียวกันเมื่อปลูกผัก ส่วนหนึ่งชุมชนก็ใช้บริโภคด้วย ทำให้มีสุขภาพที่ดี และยังประหยัด ปลอดภัยปัจจุบันงานตักบาตรผักของชุมชนบ้านม่วงสร้อยมีชื่อเสียงมาก ถือว่าเป็นงานใหญ่และสำคัญของอำเภอปาย นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งจะมาร่วมงานนี้ด้วย ทำให้เกิดรายได้สู่ชุมชน กลายเป็นจุดขายของชุมชน ซึ่งในปี 2561 นี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 ต.ค. เวลา 08.00 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านม่วงสร้อย โดยจะทำพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป

สำหรับพืชผักสดปลอดสารเคมีที่พระบิณฑบาตได้ จะถูกนำมาประกอบอาหารเลี้ยงพระ  ส่วนหนึ่งยังจัดสรรไปยังหน่วยงานราชการ ตลอดจนโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง เพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ทำให้เกิดการส่งเสริมการกินผัก ผลไม้ในโรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย.

You may also like

“นายกฯพิชัย”เผยผลจากกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกีฬาและท่องเที่ยวส่งผลให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าพักโรงแรม รีสอร์ทปีงบฯ 66 พุ่งสูงถึง 46 ล้านบาท

จำนวนผู้